Навчальна робота

Навчально-методична робота

На кафедрі навчаються студенти фармацевтичного факультету з 1 по 5 курс денної форми навчання та з 1 по 6 курс заочної форми навчання. Викладаються дисципліни для вітчизняних та іноземних студентів спеціальності «226 Фармація, промислова фармація» та «Фармація» (денна та заочна форми навчання) українською, англійською та російською мовами.

Викладачами кафедри постійно проводиться робота з розробки, оновлення та наповнення Web

-порталу університету відповідними матеріалами по підготовці студентів до практичних занять і лекцій, мультимедійними презентаціями лекцій, методичними розробками тощо. Представлена на сайті ТДМУ імені І. Я. Горбачевського інформація відображує сучасний стан фармацевтичної науки та практики, висвітлює останні досягнення в галузі фармацевтичного і хіміко-токсикологічного аналізу, медичної хімії, фармакології тощо.

Всі лекції, які читаються, забезпечені мультимедійними презентаціями.

Викладачами кафедри для дистанційного контролю рівня знань студентів в системі Moodle складено понад 15 тисяч тестових завдань. Даний вид роботи не припиняється і натепер відбувається часткова переорієнтація контрольних завдань з метою об’єктивізації оцінювання студентів шляхом створення принципово нових тестів.

Зусиллями викладачів кафедри для студентів очної та заочної форм навчання було видано ряд інформаційних матеріалів з фармацевтичної хімії, аналітичної хімії, токсикологічної хімії, в тому числі й англійською мовою. Робота в даному напрямку продовжується.

Для забезпечення якісного рівня практичної підготовки студентів на кафедрі створені необхідні умови для засвоєння та контролю практичних навичок, обов’язкових для 2-5 ліній Матрикулів, що відповідає освітньо-кваліфікаційним характеристикам в розрізі спеціальностей.