На кафедрі навчаються студенти фармацевтичного факультету з 1 по 5 курс денної форми навчання та з 1 по 6 курс заочної форми навчання. Викладаються дисципліни для вітчизняних та іноземних студентів спеціальності «226 Фармація, промислова фармація» та «Фармація» (денна та заочна форми навчання) українською, англійською мовами.

доцент М.М. Михалків зі студентами 8 групи під час практичного заняття з аналітичної хімії (2014 рік)

старший викладач В.І. Гнідець зі студентами 4 групи на практичному занятті по рефрактометрії (2014 рік)

асистент Л.С. Логойда із студентами 9 групи на практичному заняття з фармацевтичної хімії (2014 рік)

За 2014 рік викладачі кафедри підготували і видали 3 навчально-методичних статті і одні тези, 4 робочі зошити до занять та 6 методичних рекомендації для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання .

З 12.05.2014 по 23.05.2014 викладачі кафедри фармацевтичної хімії (Д.Б. Коробко, О.Б.Поляк, М.М. Михалків, І.Б. Івануса, Л.С. Логойда, Н.О. Зарівна, Н.В.Горлачук) пройшли курси підвищення кваліфікації "Інноваційні технології у медичній та фармацевтичній освіті" при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ.

Доцент М. М. Михалків та асистент І. Б. Івануса з 11.06.2014 по 26.12.2014 пройшли стажування у відділі спеціальних видів експертизи НДЕКЦ при УМВС України в Тернопільській області згідно з планом підготовки (від 11.06.2014), розробленим на підставі програми підготовки працівників Експертної служби МВС України за експертною спеціальністю 8.6 “Дослідження сильнодіючих та отруйних речовин”.

Викладачами кафедри постійно проводиться робота з розробки, оновлення та наповнення Web-порталу університету відповідними матеріалами по підготовці студентів до практичних занять і лекцій, мультимедійними презентаціями лекцій, методичними розробками тощо. Представлена на сайті ТДМУ імені І. Я. Горбачевського інформація відображує сучасний стан фармацевтичної науки та практики, висвітлює останні досягнення в галузі фармацевтичного і хіміко-токсикологічного аналізу, медичної хімії, фармакології тощо.

Всі лекції, які читаються, забезпечені мультимедійними презентаціями.

асистент Н.О. Зарівна зі студентами 5 групи на практичному занятті (2014 рік)

асистент І. Б. Івануса із студентами 4 групи під час аналітичної хімії (2014 рік)

доцент О.Б. Поляк із студентами 5 групи під час фарм хімії (2014 рік)

За 2015 рік викладачі кафедри підготували і видали 1 навчально-методичну статтю і одні тези, 5 робочих зошитів до занять та 5 методичних рекомендації для студентів фармацевтичного факультету очної і заочної форми навчання.

Співробітники кафедри виступили керівниками, консультантами та рецензентами ряду курсових, дипломних та магістерських робіт студентів фармацевтичного факультету. Надано декілька відгуків на автореферати дисертаційних робіт.

У 2014-2015 навчальному році всі викладачі кафедри виконали педагогічне навантаження згідно плану.

Доценти М. М. Михалків та І. Б. Івануса з 08.09.2015 р. по 06.10.2015 р. пройшли курси «Аналітично-контрольна фармація» м. Харків в Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (Національний фармацевтичний університет).

доцент Л.С. Логойда зі студентами на занятті з фармацевтичної хімії (2015 рік)

доцент О.Б. Поляк зі студентами на занятті з фармацевтичної хімії (2015 рік)

доцент Д.Б. Коробко зі студентами на занятті з фармацевтичної хімії (2015 рік)

За 2016 рік викладачі кафедри підготували і видали 1 навчально-методичну статтю і троє тез, 4 робочих зошитів до занять та 5 методичних рекомендації для студентів фармацевтичного факультету очної і заочної форми навчання .

Розроблено тестові завдання типу КРОК-1 та КРОК-2 (українською та англійською мовами, у вигляді дистрактора для поповнення баз даних Всеукраїнського центру тестування).

асистент Н.О. Зарівна із студентами 3 групи (2016 рік)

доцент М.М. Михалків із студентами 4 групи (2016 рік)

старший викладач В.І. Гнідець зі студентами 5 групи (2016 рік)

Зусиллями викладачів кафедри для студентів очної та заочної форм навчання було видано ряд інформаційних матеріалів з фармацевтичної хімії, аналітичної хімії, токсикологічної хімії, в тому числі й англійською мовою. Робота в даному напрямку продовжується.

Для забезпечення якісного рівня практичної підготовки студентів на кафедрі створені необхідні умови для засвоєння та контролю практичних навичок, обов’язкових для 2-5 ліній Матрикулів, що відповідає освітньо-кваліфікаційним характеристикам в розрізі спеціальностей.

За 2017 рік викладачі кафедри підготували і видали 1 навчально-методичні тези, 10 робочих зошитів до занять та 6 методичних рекомендації для студентів фармацевтичного факультету очної і заочної форми навчання. Оновлено всі робочі програми з дисциплін, які вивчаються на кафедрі. Було підготовлено та оновлено ряд методичних вказівок до практичних занять, доповнено матеріали підготовки до практичних занять та лекцій згідно встановлених у ТДМУ вимог .

За 2018 рік було підготовлено та оновлено ряд методичних вказівок до практичних занять, доповнено матеріали підготовки до практичних занять та лекцій згідно встановлених у ТДМУ вимог.

З 05.11.2018 по 23.11.2018 викладачі кафедри фармацевтичної хімії (Д.Б. Коробко, О.Б. Поляк, М.М. Михалків, І.Б. Івануса, Л.С. Логойда, Н.О. Зарівна) пройшли курси підвищення кваліфікації "Педагогічна майстерність викладачів вищих навчальних закладів" при ТДМУ.

доцент Л. С. Логойда із студентами 8 групи під час заняття з фарм хімії (2018 рік)

студенти 7 групи під час практикуму з фармхімії (2018 рік)

студенти 7 групи під час практикуму з фармхімії (2018 рік)

Фармацевтична хімія посідає провідне місце серед спеціальних фармацевтичних дисциплін і дуже часто є ланцюгом, що поєднує їх між собою. Фармацевтична хімія – дисципліна, яка вивчає способи одержання, фізичні та хімічні властивості лікарських засобів; методи контролю якості ліків та зміни, що відбуваються з ними під час зберігання; застосування препаратів у медичній практиці, а також взаємозв’язок між їх хімічною структурою та дією на організм.

студенти 5 групи 4 курсу у ваговій кімнаті (2018 рік)

Фармацевтична хімія, як наука, піднімає і вирішує найбільш складні питання фармації таким чином, що і зараз, і в майбутньому буде мати безсумнівну цінність для фахівців даної галузі.

доцент О.Б. Поляк проводить заняття із фармацевтичної хімії із студентами 5 групи (2018 рік)

Аналітична хімія має важливе значення в майбутній освіті провізора і є базовою дисципліною, яка допоможе в подальшому вивчити інші дисципліни, такі як фармацевтична, тоскикологічна хімія, тощо. Аналітична хімія відповідно до її застосування поділяється на якісний і кількісний аналіз. Якісний аналіз вивчає найбільш важливі аналітичні реакції іонів, способи їх виявлення в сумішах дробним і систематичним методами аналізу.

доцент І.Б. Івануса зі студентами 3 група 2 курсу під час практичного заняття з аналітичної хімії (2018 рік)

Практичні заняття з аналітичної хімії передбачають формування вміння та навичок їх практичного застосування теортичних основ шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань та вирішення ситуаційних задач.

студенти 3 група 2 курсу фармацевтичного факультету під час практичного заняття з аналітичної хімії (2018 рік)

Токсикологічна хімія є однією зі спеціальних фармацевтичних дисциплін, яка вивчає властивості сильнодіючих і отруйних речовин природного та синтетичного походження, їх розподіл і метаболізм в організмі людини; місця знаходження токсичних речовин і продуктів їх метаболізму у трупному матеріалі; розробляє методики виділення, ідентифікації і встановлення кількісного вмісту досліджуваних речовин в об’єктах біологічного походження.

студенти 405 групи із доцентом М.М. Михалків під час практикуму з токсикологічної хімії (2018 рік)

студенти 7 групи 5 курсу фармацевтичного факультету на занятті з токсикологічної хімії (заочна форма навчання) (2018 рік)

За умов несприятливої токсикологічної ситуації, зумовленої екологічними і технологічними катастрофами, професійними захворюваннями, нещасними випадками у побуті, організм людини піддається досить серйозному впливу токсичних речовин, що позначається на стані його здоров’я. Таким чином, необхідність своєчасного виявлення отруйних та небезпечних речовин, номенклатура яких постійно зростає, попередження захворювань чи смертельних випадків від них є актуальною проблемою сучасної медичної науки.

студенти 502 групи курсу під час практикуму з токсикологічної хімії (2018 рік)

асистент Л.С. Криськів на практичному занятті з ФМА в 4 групі 1 курсу фармацевтичного факультету (2018 рік)

асистент Т.В. Кучер із студентами 308 групи на практичному занятті з "Фізико-хімічного аналізу у створенні ліків". (2018 рік)

Фармацевтична хімія має важливе значення в майбутній освіті провізора і є базовою дисципліною, котру студенти вивчають протягом третього, четвертого та п'ятого курсів. Розглядаючи теоретичний матеріал, що стосується методів одержання, фізико-хімічних властивостей, методик ідентифікації, встановлення доброякісності та кількісного визначення субстанцій різних груп препаратів, студенти набувають знань, необхідних у подальшій роботі провізора.

доцент Н. В. Горлачук під час практичного заняття з фармацевтичної хімії зі студентами 3 курсу (2019 рік)

асистент Л. С. Криськів під час практичного заняття зі студентами 3 курсу (2019 рік)

студенти 5 курсу під час заняття з токсикологічної хімії (2019 рік)

студенти 4 курсу виконують практичну роботу з фармацевтичної хімії (2019 рік)

студенти 2 курсу під час практичної роботи з аналітичної хімії (2019 рік)

студенти 4 курсу виконують практичну роботу з фармацевтичної хімії (2019 рік)

28 березня 2019 року на базі Національного фармацевтичного університету (м. Харків) відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фармацевтична хімія» .

відкриття олімпіади з фармацевтиної хімії (м. Харків, березень 2019 року)

Дві студентки четвертого курсу фармацевтичного факультету ТДМУ (Мар’яна Горин та Надія Маланчук, керівник делегації – доц. Лілія Логойда) доклали чимало зусиль, щоб відстояти честь університету на всеукраїнському рівні. Олімпіада складалася з двох етапів – теоретичного і практичного. Під час теоретичного етапу студенти повинні Були виконати завдання декількох рівнів складності: логічні ланцюги і вирішити професійні ситуаційні завдання. Впродовж практичного туру олімпіади студенти отримали цікаві завдання, завядки яким була можливість перевірити як практичні навички, так і ерудицію учасників. За результатами усіх виконаних завдань упродовж двох турів третє місце в олімпіаді виборола студентка ТДМУ Мар’яна Горин.

вручення диплома Мар'яні Горин, сертифікату - Надії Маланчук, подяки - доценту Л. С. Логойді (2019 рік)

7 травня 2019 року для студентів фармацевтичного факультету та викладачів кафедри фармацевтичної хімії була прочитана лекція працівником ПАТ «Галичфарм» Корпорації «Артеріум» Марією Голойдою на тему "Роль аналітичних методів в забезпеченні якості лікарських засобів".

Марія Голойда читає лекцію по застосуванню фізичних методів аналізу (2019 рік)

студенти і викладачі кафедри слухають лекцію (2019 рік)

спільне фото слухачів лекції та представників ПАТ «Галичфарм» (2019 рік)

Студенти мали можливість зустрітися і поспілкуватися з представником практичної фармації. На лекції нагошувалося про важливість вивчення методів аналітичної хімії та їх застосування на різних ланках створення лікарських засобів. Розглядалися, як класифікація інструментальних методів аналізу, так і практичне їх застосування в різних галузях фармації.

31 жовтня 2019 року завідувач кафедри Л. С. Логойда зі студентами Іноземного факультету 506 групи відвідали лабораторію з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Тернопільській області.

завідувач кафедри фармацевтичної хімії Л. С. Логойда зі студентами у лабораторії контролю якості (2019 рік)

Ознайомлення з структурою та особливостями роботи лабораторії провів начальник Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Тернопільській області Пронів Тарас Андрійович. Про здійснення державного контролю у сфері якості та безпеки лікарських засобів розповіла завідувач лабораторії Дмитрів Марія Іванівна.

завідувач кафедри Л. С. Логойда зі студентами 506 групи факультету Іноземних студентів у лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції (2019 рік)

Даний навчально-практичний захід проведено в рамках договору співпраці між Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Тернопільській області та Тернопільським національним медичним університетом.

У зв'язку з переходом у 2020-2021 році на дистанційну форму навчання практичні заняття та лекції для студентів проводиться в режимі онлайн.

Практичні заняття та лекції в режимі онлайн за допомогою засобів системи Microsoft Teams є новим досвідом в роботі кафедри фармацевтичної хімії .