Наукові та навчально-методичні публікації ас. Кучер Т.В.

1. Кучер, Т. В. Інформаційний огляд щодо отруєнь ламотриджином / Т. В. Кучер, С. І. Мерзлікін // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 4-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 29-30 вер. 2011 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011.– С. 111-112.

2. Кучер, Т. В. Інформаційне обґрунтування доцільності розробки методик аналітичної діагностики отруєнь ламотриджином / Т. В. Кучер, С. І. Мерзлікін, І. О. Журавель // Сучасні проблеми токсикології. – 2011.– № 5 (55).– С.147-148.

3. Кучер, Т. В. Ламотриджин: огляд наслідків небезпечного застосування / Т. В. Кучер, С. І. Мерзлікін, І. О. Журавель // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы создания новых лекарственных средств», (19-20 апреля 2012). – Х.: НФаУ, 2012. – С. 148.

4. Мерзлікін, С. І. Інформаційний огляд небезпечних наслідків застосування ламотриджину / С. І. Мерзлікін, Т. В. Кучер, І. О. Журавель // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2012. – № 3 (28). – С. 3-9.

5.  Кучер, Т. В. Передумови розробки та валідації методик аналітичної діагностики отруєнь саксагліптином / Т. В. Кучер, С. І. Мерзлікін // Матер. VI Науково-практичної конференції з міжнар. участю «Управління якістю в фармації, Харків, 12 жовтня 2012 р. / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – С. 91.

6.  Кучер, Т. В. Щодо доцільності розробки методик аналітичної діагностики отруєнь піоглітазоном / Т. В. Кучер, С. І. Мерзлікін // Клінічна фармація: 20 років в Україні: матеріали Національного конгресу, Харків, 21-22 березня, 2013 р. / М-во охорони здоровя України; М-во освіти і науки України; НАН України та ін. – Х., 2013. – С.347-348.

7. Kucher, T. V. Usage of thin layer chromatography method for chemical-toxicological analysis of pioglitazone / T. V. Kucher, S. I. Merzlikin // Actual questions of development of new drugs. Book of abstracts of XX international scientific and practical conference of young scientists and students, devoted to the 90th anniversary of doctor of science in pharmacy, professor Dmitriy Pavlovich Salo. – Х.: НФаУ, 2013. – С. 86.

8.  Кучер, Т. В. Идентификация производных сульфонилмочевины цветными реагентами / Т. В. Кучер, С. И. Мерзликин // Фармация Казахстана. – 2014. - № 7 (158). – С. 35-37.

9. Кучер, Т. В. Інформаційний огляд обґрунтування хіміко-токсикологічного аналізу гліпізиду / Т. В. Кучер, С. І. Мерзлікін // Матеріали Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених 2-4 квітня 2014 року, м. Чернівці, «Хист» Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. – 2014. вип. 16. – С. 329.

10. Kucher, T. V. Usage the analytical screening of glibenclamide for chemical-toxicological analysis / T. V. Kucher, S. I. Merzlikin // Actual questions of development of new drugs. Abstracts of XX international scientific and practical conference of young scientists and students (Харків, 22-23 квітня 2014 р.). – Х.: НФаУ, 2014. – С. 68.

11. Кучер, Т. В. Вибір та стандартизація умов селективного розділення глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду в тонкому шарі сорбенту / Т. В. Кучер, С. І. Мерзлікін // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 1. – С. 8-13.

12.  Кучер, Т. В. Хроматографічне дослідження вилучень глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду із біологічних об’єктів / Т. В. Кучер, С. І. Мерзлікін // Вісник фармації. – 2015. – № 4. – С. 3-7.

13.  Кучер, Т. В. Розробка умов ідентифікації глімепіриду хромогенними реагентами для аналітичної діагностики гострих отруєнь / Т. В. Кучер, С. І. Мерзлікін // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Аналітична хімія у фармації» (19-20 березня 2015 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2015 – С. 86-87.

14.  Токсикологічні аспекти надзвичайних ситуацій в Україні / Журавель І. О., Кучер Т. В., Бондар В. С., Бондар Л. М. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Аналітична хімія у фармації» (19-20 березня 2015 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2015 – С. 83-85.

15. Кучер, Т. В. Информационный анализ отравлений глимепиридом Т.В. Кучер, С. И. Мерзликин // Тезисы 69-ой научно-практической конференции студентов и молодых учёных с международным участием «Актуальные проблемы  современной  медицины  и  фармации-2015»  (15-17 апреля 2015 г.). – Минск: БГМУ, 2015. – С. 698.

16. Kucher, T. V. The information analysis of gliclazide poisoning / T. V. Kucher, S. I. Merzlikin // Actual questions of development of new drugs. Abstracts of XXІ international scientific and practical conference of young scientists and students (Харків, 23 квітня 2015 р.). – Х.: НФаУ, 2015. – С. 133.

17. Кучер, Т. В. Розробка схеми ТШХ-скринінгу антидіабетичних препаратів при комбінованих отруєннях / Т. В. Кучер, С. І. Мерзлікін // Тези доповідей XIX Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (27-29 квітня 2015 р.). – Тернопіль, Укрмедкнига, 2015 – С. 355.

18.   Кучер, Т. В. Применение ВЭЖХ для идентификации глибенкламида в биологических объектах / Т. В. Кучер, С. И. Мерзликин, Е. В. Коваленко // Инновации в медицине и фармации 2015: материалы дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых учёных. – Минск, БГМУ, 2015. - С. 885-889.

19. Kucher, T. V. Standardization of the conditions for the identification of gliclazide in the extracts obtained from biological objectsT. VKucher, SI. Merzlikin, L. I. Ribalka // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации 2015: материалы республиканской научно-практической конференции (с международным участием). - Ташкент, 2015 – С. 45-46.

20. Кучер, Т. В. Применение ВЭЖХ для идентификации гликлазида в химико-токсикологическом анализе / Т. В. Кучер, С. И. Мерзликин // Тезисы Третьей международной научной конференции молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» (9-10 декабря 2015 г.). г. Шымкент, Республика Казахстан. – 2015. – № 4 (73). – том.1 – С. 15-17.

21. Кучер, Т. В. Хроматографическое обнаружение глибенкламида в биологических объектах при моделировании комбинированных отравлений лекарственными веществами / Т. В. Кучер, С. И. Мерзликин, Е. В. Коваленко // Вестник фармации. – 2016. - №  1. – С. – 28-33.

22. Кучер, Т. В. Дослідження розподілу глібенкламіду в органах тварин при моделюванні гострої інтоксикації / Т. В. Кучер, С. І. Мерзлікін, С. Ю. Штриголь // ScienceRise. – 2016. – № 3. – С. 7-12.

23.  Пат. 109315 Україна, МПК 2016.01 G01N 30/00 A61K 31/64 (2006.01). Спосіб визначення глібенкламіду в біологічних об’єктах / Кучер Т. В., Мерзлікін С. І.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2016 01000; заявл. 08.02.2016; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16. - 5 с.

24. Кучер, Т. В. Застосування ВЕРХ для кількісного визначення глібенкламіду в біологічних об’єктах / Т. В. Кучер, С. І. Мерзлікін, К. В. Коваленко // Фармацевтична наука та практика:  проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. / ред. кол. : О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – Серія «Наука». – C. 160-162.

25. Kucher, T. V. Development of spectrophotometric method for the determination of glibenclamide / T. V. Kucher, S. I. Merzlikin // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Аналітична хімія у фармації» (19-20 березня 2016 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 62-63.

26. Кучер, Т. В. Хроматографическое обнаружение глибенкламида в биологических объектах при моделировании комбинированных отравлений лекарственными веществами / Т. В. Кучер, С. И. Мерзликин, Е. В. Коваленко // Вестник фармации. – 2016. - №  1. – С. – 28-33.

27. Kovalenko, K. V. Choosing the chromatographic conditions for determination of glibenclamide/ K. V. Kovalenko, S. I.Merzlikin, T. V. Kucher // Актуальні питання створення нових лікарських  засобів: тези доповідей XXIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21 квіт. 2016 р.). В 2-х.т., Т.1. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 182.

28. Kucher, T. V. Development of an extraction-photometric method for determination of gliclazide / T. V.Kucher, S. I. Merzlikin // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей XXIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21 квіт. 2016 р.). В 2-х.т., Т.1. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 189-191.

29. Кучер, Т. В. Розробка умов визначення глібенкламіду в крові для судово-токсикологічних досліджень / Т. В. Кучер, С. І. Мерзлікін // Фармація ХХІ століт.: тенден. та перспект.: матер. VIII Національного з’їзду фармацевтів України. В 2-х т. Т. 1. – Харків: Вид-во ТОВ «Золоті сторінки», 2016. – С. 196.

30.  Кучер, Т. В. Изучение динамики содержания глибенкламида в биологическом материале при хранении / Т. В. Кучер, С. И. Мерзликин // Инновации в медицине и фармации 2016: матер. научно-практической конференции студентов и молодых учёных. – Минск: БГМУ, 2016. – С. 796-798.

31. Коваленко, К. В. Застосування реагентів для аналітичної діагностики гострих отруєнь ламотриджином / К. В. Коваленко, С. І. Мерзлікін, Т. В. Кучер // XXІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених: тез. доп. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2017. – С. 228.

32. Коваленко, Е. В. Применение метода ТСХ для идентификации ламотриджина / Е. В. Коваленко, С. И. Мерзлікін, Т. В. Кучер // Наука и медицина: современный взгляд молодежи: тез. докл. – Алматы, Казахстан, 20-21 апреля  2017. – С 247-248.