Наукові та навчально-методичні публікації доц. Івануси І.Б.

1.                Вронська Л.В., Івануса І.Б., Стахів Л. Деякі аспекти отримання сухого екстракту валеріани // Матеріали VІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених . - Тернопіль, 2004 – 186 с.

2.                Вронська Л.В., Івануса І.Б., Григорчук О.Ю. Кількісне визначення суми валепотріатів в коренях і кореневищах валеріани // Матеріали науково-практичної конференції «Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок». Тернопіль, 2004. – С. 273-275

3.                Михалків М.М., Івануса І.Б. Робочий зошит з токсикологічної хімії для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету Спеціальність „Фармація”, „Клінічна фармація” Тернопіль, 2006. – 60 с.

4.                Михалків М.М., Івануса І.Б. Робочий зошит з токсикологічної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету Спеціальність „Фармація”, „Клінічна фармація” Тернопіль, 2006. – 30 с.

5.                Вронська Л.В., Михалків М.М., Дмухальська Є.Б., Поляк О.Б., Загричук Г.Я., Коробко Д.Б., Івануса І.Б., Чубка М.Б та ін. Перший досвід впровадження Z-системи у викладання хімічних дисциплін на кафедрі фармацевтичної хімії // Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 37-40.

6.                Івануса І. Б. Деякі показники енергозабезпечувального та вільнорадикального окиснення у самок щурів з ураженням парацетамолом на фоні тривалого введення естрогенів та прогестинів / І. Б. Івануса, М. І. Михалків, І. М. Кліщ // XIII міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 27-29 квітня 2009 р. : матеріали конгр. — Тернопіль, 2009. — С. 242.

7.                Івануса І. Б. Дослідження показників антиоксидантної системи при введенні тваринам суміші етинілестрадіолу та левоноргестрелу / І. Б. Івануса, І. М. Кліщ // Досягнення і перспективи експериментальної і клінічної біохімії : всеукраїнська науково-практична конференція, 8–9 жовтня : матеріали конф. – Тернопіль, 2009. — С. 159

8.                Івануса І. Б. Гістологічне дослідження печінки тварин при отруєнні ацетамінофеном на фоні тривалого введення прогестинів та естрогенів / І. Б. Івануса, І. М. Кліщ // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 3-я науково-практична конференція, 1-2  жовтня 2009 року : матеріали конф. — Тернопіль, 2009. — С. 116

9.                Івануса І. Б. Вплив тіотриазоліну на стан печінки при її ураженні ацетамінофеном на фоні тривалого введення естрогенів та прогестинів / І. Б. Івануса // XIV міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 13–15 квітня 2010 року : матеріали конгр. — Тернопіль, 2010 — С. 229.

10.           Івануса І. Б. Морфологія печінки щурів при тривалому впливі терапевтичних доз парацетамолу / Т. К. Головата, І. Б. Івануса, Я. Я. Боднар, Н. О. Суслова // ХІІІ конгрес світової федерації українських лікарських товариств, 30 вересня – 03 жовтня 2010 року : матеріали конгр. — Львів–Київ–Чікаго, 2010 — С. 678.

11.           Івануса І. Б. Особливості структурних змін печінки щурів при впливі естрогенів та прогестинів на тлі застосування ацетамінофену / І. Б. Івануса, Т. К. Головата // Вісник морфології. — Вінниця, 2010. — С. 261–263.

12.           Івануса І. Б. Морфологічне дослідження гепатопротекторної ефективності тіотриазоліну при застосуванні ацетамінофену в комбінації з прогестинами та естрогенами в експерименті / І. Б. Івануса, Т. К. Головата, І. З. Кернична // Вісник наукових досліджень. — Тернопіль, 2011. — № 2. — С. 130–132

13.           Івануса І. Б. Вплив ацетамінофену на активність процесів ліпопероксидації і стан антиоксидантної системи статевозрілих щурів-самок на тлі тривалого застосування прогестинів та естрогенів / І. Б. Івануса, І. М. Кліщ, І. З. Кернична, Н. А. Василишин // Медична хімія. — Тернопіль, 2011. — № 2. — С. 56–62

14.           Івануса І. Б. Вплив тіотриазоліну на деякі показники антиоксидантної системи, вільнорадикального окиснення та ендогенної інтоксикації у щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі тривалого введення естрогенів і прогестинів / І. Б. Івануса // Медична хімія. — Тернопіль, 2011. — № 3. — С. 75–80

15.           Михалків М.М., Івануса І.Б. Робочий зошит з токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету Спеціальність „Фармація”, „Клінічна фармація” Тернопіль, 2011. – 80 с.

16.           Івануса І. Б. Окиснювальна модифікація білків і стан ендогенної інтоксикації при гострому токсичному ураженні ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів / І. Б. Івануса, І. Р. Бекус, М. М. Михалків // Клінічна та експериментальна патологія. — Чернівці, 2012. — № 1. — С. 66–75

17.           Івануса І.Б. Деякі показники ендогенної інтоксикації і стану плазматичних мембран у тварин за умов гострого токсичного та субхронічного ураження ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів і при корекції тіотриазоліном / Івануса І. Б., Михалків М. М., Кліщ І. М. // Хімія природних сполук: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 – 31 жовтня 2012 року: матеріали конф. — Тернопіль, 2012. — С. 77

18. Івануса І.Б. Вплив ацетамінофену на організм самок-щурів на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів / Івануса І.Б, Михалків М.М., Бекус І.Р., Кирилів М.М. // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Теоретичні та практичні підходи до вирішення сучасних питань фармацевтичної та медичної науки», 18 квітня 2013 року: матеріали конф. — Луганськ, 2013. — С. 176

19. Івануса І.Б. Вплив ацетамінофену та тютюнового диму на організм експериментальних тварин/ О.Б. Фурка, І. Б. Івануса, М. М. Михалків, І. М. Кліщ // XVII міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р. : матеріали конгр. — Тернопіль, 2013. — С. 257.

20. Ивануса И.Б. К вопросу усовершенствования технологии жидкого экстракта тимьяна ползучего / Заривна Н.О., Вронска Л.В., Чубка М.Б., Ивануса И.Б., Михалкив М.Н. // Сборник статей пятнадцатой международной научно-практической конференции "Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике". Под ред. А. П. Кудинова. - Санкт-Петербург. Изд-во Политехнического университета, 2013. - С.145-149. 

21. Ivanusa I.B. Research antiradical activity extracts of some plants used in diabetes / Vronska L.V., Yezerska O.I., Kalynyuk T.G., Chubka M.B., Mykhalkiv M.M., Ivanusa I.B., Demyd A.Ye. // Abstract book of 7th Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry May 23-24, 2013, Lviv, Ukraine. - P. 175.

22. Івануса І.Б. Дослідження процесу екстрагування стулок плодів квасолі звичайної / Вронська Л.В., Чубка М.Б., Михалків М.М., Івануса І.Б. // «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», 27-28 вересня 2013 року: матеріали 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю – Тернопіль, 2013. С. – 181.

23. Івануса І.Б. Реалізація міждисциплінарної інтеграції при вивченні хімічних дисциплін студентами фармацевтичного факультету / Михалків М.М., Демид А.Є., Чубка М.Б., Івануса І.Б. // Медична освіта. — Тернопіль, 2013. — № 4. — С. 61–65.

24. Івануса І.Б. Обгрунтування складу активних фармацевтичних інгредієнтів таблеток з екстрактами валеріани, меліси та гліцину за результатами вивчення стреспротекторної дії / Логойда Л.С., Коробко Д.Б., Івануса І.Б., Зарівна Н.О., Поляк О.Б. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. — Одеса, 2013. — № 4. — С. 37–40.

25. Івануса І.Б. Вивчення ефективності стреспротекторної дії комбінації з екстрактами валеріани, меліси та гліцину / Логойда Л.С., Коробко Д.Б., Івануса І.Б., Зарівна Н.О. // Південноукраїнський медичний науковий журнал. — Одеса, 2013. — № 6. — С. 79–82.

26. Робочий зошит з токсикологічної хімії (програма, перелік питань до контрольних робіт) для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання). – Тернопіль. – 2013. – 108 с.

27. Івануса І.Б. Вплив алкогольної інтоксикації на ліпідний профіль печінки та крові білих щурів / І.Р. Бекус, М.В. Кирилів, І.Я. Криницька, І.Б. Івануса // Український біофармацевтичний журнал. – Харків, 2014. - № 1(30). – С. 4 – 8.

28. Івануса І.Б. Вплив ацетамінофену та тютюнового диму на показники антиоксидантної системи/ О.Б. Фурка, І. Б. Івануса, М. М. Михалків, І. М. Кліщ // XVIІI міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 28-30 квітня 2014 р. : матеріали конгр. — Тернопіль, 2014. — С. 216.

29. Івануса І.Б. Перший досвід проведення об’єктивно-структурованого практичного іспиту на кафедрі фармацевтичної хімії / М. М. Михалків, І. Б. Івануса, Д. Б. Коробко, Л. С. Логойда, О. Б. Поляк // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: матеріали всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.): у 2 ч. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – Ч.1. – С. 289-290.

30. Івануса І.Б. Розробка методик ідентифікації фенібуту в лікарських засобах / Л.С. Логойда, Н.О. Зарівна, І.Б. Івануса // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль, 2014. - № 1(20)/2014. – С. 63 – 66.

31.  Івануса І.Б. Вивчення інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів у печінці тварин, уражених солями важких малів та за корекції карнітином / І.Р. Бекус, М.В. Кирилів, І.Б.  Івануса // Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології. Наук-практ. конф.9-10 жовт. 2014 р.: тези доп. – Медична хімія. – 2014. – Т. 16, №3. – С. 119.

32. Івануса І.Б. Динаміка продуктів окисненої модифікації білків за умов токсичного ураження білих щурів солями кадмію та кобальту / М. В. Кирилів, І. Р. Бекус, І. Б. Івануса // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: VIІ наук.-практ. конф. 30-31жовт. 2014 р.: тези доп. — Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – №2. – С. 238.

33. Івануса І.Б. Особливості гуморальної ланки імунної системи у щурів з гострим гепатитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу / О.Й. Зарічна, І.Б. Івануса, І.М. Кліщ // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль, 2014. - № 2(21)/2014. – С. 77 –80.

34. Робочий зошит з токсикологічної хімії (програма, перелік питань до контрольних робіт) для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання). – Тернопіль. – 2014. – 116 с.

35. Аналітична хімія (програма, методичні рекомендації, перелік питань до контрольних робіт) для студентів заочної форми навчання / М. М. Михалків, І. Б. Івануса, Л.В. Вронська – Тернопіль, 2014. – 158 с.

36. Івануса І.Б. Переваги викладання аналітичної хімії за методикою єдиного дня / Михалків М.М., Івануса І.Б. // Аналітична хімія у фармації: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 19-20 березня 2015 р.: тези доп. — Харків, 2015. — С. 16.

37. Івануса І.Б. Окиснювальна модифікація білків і стан ендогенної інтоксикації при гострому токсичному ураженні ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів при корекції тіотриазоліном / І.Б. Івануса // Український біофармацевтичний журнал. – Харків, 2015.-№ 2(37)/2015. – С. 49 – 53.

38. Івануса І.Б. Вплив ацетамінофену на організм експериментальних тварин на тлі цукрового діабету 2 типу / Фурка О.Б., Івануса І.Б., Кліщ І.М.//Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 17 червня 2015 р.: тези доп. — Тернопіль, 2015. — С. 225.

39. Івануса І.Б. Особливості показників вільнорадикального окиснення і антиоксидантної системи у тварин за умов гострого токсичного та субхронічного ураження ацетамінофеном на тлі довготривалого застосування естрогенів та прогестинів при корекції тіотриазоліном та гепадифом / І.Б. Івануса // Фармацевтичний часопис. – Тернопіль, 2015. - № 2(34)/2015. – С. 101 – 107.

40. Івануса І.Б. Вплив тіотриазоліну та гепадифу на метаболічні процеси у тварин з гострим токсичним та субхронічним ураженням ацетамінофеном на фоні довготривалого застосування естрогенів та прогестинів / І.Б. Івануса // Фармацевтичний часопис. – Тернопіль, 2015. - № 3. – С. 78 – 82.

41. вануса І.Б. Активність вільнорадикальних процесів у щурів за умов токсичного ураження ацетамінофеном на фоні цукрового діабету типу 2 / Фурка О.Б., Федонюк Л.Я. Івануса І.Б., Кліщ І.М.// Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на щляхах доказової медицини» 9 – 10 листопада 2015 р.: тези доп. — Вінниця, 2015. — С. 246 – 248.

42. Івануса І.Б. Роль розрахункових задач при вивченні аналітичної хімії у фармацевтичній освіті / І.Б. Івануса, М.М. Михалків, А.Є. Демид // Медична освіта. – Тернопіль, 2015. - № 4. – С. 24 – 26.

43. Івануса І.Б. Визначення елементного складу шпинату городнього (Spinacia oleracea L.) родини Лободових (Chenopodiaceae) /І.З.  Кернична, І.Б. Івануса, М.М. Михалків  // Медична та  клінічна хімія. – 2015. – № 4. ­- С. 84-86.

44. Aналітична хімія (програма, методичні рекомендації, перелік питань до контрольних робіт) для студентів заочної форми навчання / М. М. Михалків, І. Б. Івануса, Л.В. Вронська – Тернопіль, 2015. – 146 с.

45. Робочий зошит з аналітичної хімії для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) / І. Б. Івануса,  М. М. Михалків – Тернопіль, 2015. – 60 с.

46. Робочий зошит з токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету / І. М. М. Михалків, І. Б. Івануса,  – Тернопіль, 2015. – 80 с.

47. Токсикологічна хімія (програма, перелік питань до контрольних робіт). Робочий зошит для студентів заочної форми навчання / М. М. Михалків, І. Б. Івануса – Тернопіль, 2015. – 152 с.

48. Івануса І.Б.Необхідність вивчення студентами фармацевтичного факультету курсу за вибором «Основи хімічної метрології»  / Михалків М.М., Івануса І.Б. // Аналітична хімія у фармації: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 17 березня 2016 р.: тези доп. — Харків, 2016. — С. 12.

49. Івануса І.Б. Методи дослідження зопіклону в об’єктах судової експертизи / Коробчук В.М., Яцюк В.М., Михалків М.М., Івануса І.Б. // Фармацевтичний часопис. – Тернопіль, 2016. - № 1. – С. 59 – 65.

50. Івануса І.Б. Необхідність поглибленого вивчення фізико-хімічних методів аналізу у фармацевтичній освіті / І.Б. Івануса, М.М. Михалків // Медична освіта. – Тернопіль, 2016. - № 1. – С. 74 – 77.

51. Івануса І.Б. Kонтроль якості знань студенті в на кафедрі фармацевтичної хімії  / М. М. Михалків, І. Б. Івануса, О. Б. Поляк, Н. О. Зарівна // Актуальні питання якості медичної освіти: матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 12 – 13 травня 2016 р.: тези доп. — Тернопіль, 2016. — С. 38.

52. Aналітична хімія (програма, методичні рекомендації, перелік питань до контрольних робіт) для студентів заочної форми навчання / І. Б. Івануса, М. М. Михалків, Л.В. Вронська – Тернопіль, 2016. – 146 с.

53. Ivanusa  I. B.  Intensity of oxidative processes in a rat’s organism, damaged by tetrachloromethane after using lancifolia hosta leaves tincture / O. S. Lynda, I. B. Ivanusa, L. S. Fira, P. H. Lykhatskyi // Фармацевтичний часопис. – Тернопіль, 2016. - № 3. – С. 58 – 62.

54. Івануса І.Б. Вміст органічних кислот у листках салату посівного та руколи / Кернична І.З., Івануса І.Б., Бурма М. Г, Мулик А. О.  // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VІ науково-практичної конференції з міжнародною участю 10 – 11 листопада 2016 р.: тези доп. — тернопіль, 2016. — С. 45.

55. Ivanusa I. B. Dynamics of glutathione system indices changes in rats with type 2 diabetes mellitus and acetaminophen toxic lesions / Furka Olga., Ivanusa Iryna, Mykhalkiv Mariya, Klishch Ivan // The Twelfth European Conference on Biology and Medical Sciences: Proceedings of the 12th European Conference on Biology and Medical Sciences, 5th December, 2016р.: тези доп. — Vienna, Austria,  2016. — С. 80 – 86.

56. Ivanusa I. B. Biochemical parameters of lipid metabolism in animals affected by heavy metal salts and treated with carnitine chloride and sodium alginate / I. R. Bekus, M. V. Kyryliv, I. B. Ivanusa, O. B. Furka, I. Ya. Krynytska, M. I. Marushchak //  International Journal of Medicine and Medical Research. – Ternopil, 2016. - № 2. – С. 42 – 46.

57. Iryna Ivanusa Phytochemical analysis of secondary metabolites of Satureja Hortensis L. / Mariia Shanaida, Iryna Ivanusa, Ivanna Kernychna // International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. – India, 2017. - № 2. – С. 315 – 318.

58. Iryna Ivanusa Development of the methodology of the chromatographic determination of nifedipine in medicines / Liliya Logoyda, Dmytro Korobko, Iryna Ivanusa, Kovalenko Serhii // Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 2017. -№ 3. – С. 149 – 152.

59. Івануса І.Б. Зміна деяких показників антиоксидантної системи в щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету 2 типу / О. Б. Фурка, І. Б. Івануса, М. М. Михалків, І. М. Кліщ // Медична та клінічна хімія. – Тернопіль, 2017. Т. 19. № 1 – С. 25 – 30.

60. Івануса І.Б. Зміна ендогенної інтоксикації в організмі тварин при хронічному ураженні ацетамінофеном на тлі цукрового діабету типу 2  / Фурка О.Б., Івануса І.Б. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали LX  науково-практичної конференції 14 червня 2017 р.: тези доп. — тернопіль, 2017. — С. 45.

61Zmiana endogenicznego zatrucia w organizmie zwierząt przy ostrym toksycznym uszkodzeniu acetaminofenem na tle cukrzycy typu 2 / Furka O.B.Iwanusa I.B. // «Innowacyjne technologie w medycynie: doświadczenia Polski i Ukrainy»: materiały konferencyjne, 28–29 kwiecień, tezy raportów. — Lublin, Polska, 2017. — С. 167.

62Aналітична хімія (програма, методичні рекомендації, перелік питань до контрольних робіт) для студентів заочної форми навчання / І. Б. Івануса, М. М. Михалків, Л.В. Вронська – Тернопіль, 2017. – 158 с.

63Токсикологічна хімія (програма, перелік питань до контрольних робіт, робочий зошит) для студентів заочної форми навчання / М. М. Михалків, І. Б. Івануса,– Тернопіль, 2017. – 158 с.

64. Aналітична хімія. Якісний аналіз. Робочий зошит / І. Б. Івануса, М. М. Михалків – Тернопіль, 2017. – 108 с.

65. Analytical chemistry. Qualitative Analysis. Copybook / М. Mykhalkiv, I. Ivanusa – Тернопіль, 2017. – 120 с.

66. Робочий зошит з токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету денної форми навчання / М. М. Михалків, І. Б. Івануса – Тернопіль, 2017. – 84 с.

67. Робочий зошит з аналітичної хімії «Кількісний аналіз» для студентів фармацевтичного факультету денної форми навчання / І. Б. Івануса, М. М. Михалків – Тернопіль, 2017. – 140 с.

68. Analytical chemistry. Quantitative Analysis. Copybook / М. Mykhalkiv, I. Ivanusa – Тернопіль, 2017. – 100 с.

69. Робочий зошит з аналітичної хімії для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання; нормативний термін навчання / І. Б. Івануса, М. М. Михалків – Тернопіль, 2017. – 76 с.

70. Робочий зошит з аналітичної хімії для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання / І. Б. Івануса, М. М. Михалків – Тернопіль, 2017. – 84 с.

71. Вплив ацетамінофену на зміну показників ендогенної інтоксикації і стану плазматичних мембран у тварин на тлі цукрового діабету типу 2 / О. Б. Фурка, І. Б. Івануса, М. М. Михалків, І. М. Кліщ // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland, Vol 7 No 8 2017. – С. 1550 – 1561.

72. Аcetaminophen influence on free radical oxidation indices changes in rats with type 2 diabetes mellitus / О. B. Furka, І. B. Ivanusa, М. М. Mykhalkiv, І. М. Klishch // International Journal of Medicine and Medical Research 2017, Volume 3, Issue 2, p. 45–50