Наукові публікації доц. Мосули Л.М.

1. Залюбовський П. Філософія освіти у сучасній Україні / П. Залюбовський, Л. Логуш (Л. Мосула). // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. - 2002. - № 8. – С. 87-96.

2. Перспективи використання пирію повзучого в якості лікарської сировини – джерела біологічно активних сполук та лікарських засобів / С. М. Марчишина, Л. М. Мосула, Я. А. Бутко // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія” (Харків, 21-23 травня 2003 р.). - Харків: Вид-во НФаУ, 2003. – С. 202.

3. Самостійна робота – важливий фактор у підготовці спеціалістів в галузі фармації / Д. Б. Коробко, Л. В. Вронська, Л. М. Мосула // Матеріали конференції “Роль самостійної роботи у становленні фахівця”, Тернопіль, 2004. – С. 77-82.

4. Про можливості отримання сухого екстракту з шишок хмелю / Л. В. Вронська, Л. М. Мосула, О. Ю. Григорчук // Праці 5-го міжнародного конгресу студентів та молодих учених. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С. 186.

5. Особистісно-орієнтоване навчання – перспективний напрямок підготовки спеціалістів із хімічного аналізу / Л. М. Мосула, Д. Б. Коробко // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції “Нові освітні технології у викладанні хімічних дисциплін” (Тернопіль, 16 квітня 2004 р.). - Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С. 42-47.

6. Використання 7,8-дизаміщених теофіліну для синтезу S-похідних 1,3-диметилксантину та створення нових комбінаторних бібліотек азот- та сульфурвмісних гетероциклічних сполук / Д. Б.Коробко, А. Халід, Л. М. Мосула, О. В. Березовський // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок”. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С. 31-34.

7. Пошук сполук з антирадикальними властивостями серед похідних 7-фенетил-8-гідразинотеофіліну / Д. Коробко, Л. Мосула // Матеріали 9 Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених (Тернопіль, 21-22 квітня 2005 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 186.

8. Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до ліцензійного іспиту “Крок 2. Фармація” // Коробко Д. Б., Загричук Г. Я., Коробко Н. М., Мосула Л. М. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 136 с.

9. Пошук сполук з антигіпоксичною активністю серед 7,8-дизаміщених теофіліну / Д.Б. Коробко, І.Ф. Бєленічев, А. Халід, Л.М. Мосула // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: матеріали VI Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 28-30 вересня 2005 р.) / Ред. кол.: В. П.Черних та ін. - Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – С. 532-534.

10. Пошук перспективних сполук з антиоксидантною дією серед похідних 7-фенетил-8-гідразинотеофіліну / Д. Б. Коробко, І. Ф. Бєленічев, Л. М. Мосула [та ін.] // Медична хімія. – 2005. - Т. 7, № 4 – С. 11-15.

11. Синтез 5-ариліден-3-(бензтіазол-2-іламіно)-2-тіоксо-4-тіазолідонів як потенційних протиракових та протитуберкульозних агентів / Л.М. Мосула, В.C. Волошин, Д.Я. Гаврилюк., Р.Б.Лесик // Лекарства – человеку: Современные проблемы создания, исследования и апробации лекарственных средств: науч.-практ. конф. с междунар. участием, (Харьков, 22 марта 2007 г.) / МОЗ Украины, Национ. фарм. ун-т. – Х: Изд-во НФаУ, 2007. – С. 81-82.

12. Synthesis of 3-substituted 5-arylidene-2-thioxo-4-thiazolidones as potential anticancer and antituberculosis agents / L. Mosula, O. Roman, G.Kazmirchuk [et al.] // Farmacja XXI

wieku – wyzwania i nadzieje: ХХ Naukowy zjazd polskiego towarzystwa farmaceutycznego (Katowice-Spodek, 28 wresnia 2007 r.). – Katowice-Spodek, 2007. – V. II. – P. 472–473.

13. Мосула Л. М. Синтез та дослідження протитуберкульозної активності 5-ариліден-3-(бензтіазол-2-іламіно)-2-тіоксо-4-тіазолідонів / Л. М. Мосула, Р. Б. Лесик // Фармацевтичний журнал. –2008. – № 1. – С. 56–61.

14. Пат. 32670 Україна, МПК С 07 D277/00. 2-{2-[3-(Бензтіазол-2-іламіно)-4-оксо-2-тіоксотіазолідин-5-іліденметил]-4-хлорфенокси}-N-(4-метоксифеніл)-ацетамід, що виявляє протипухлинну активність / Мосула Л. М., Зіменковський Б. С., Лесик Р. Б., Гаврилюк Д. Я.; заявник і патентовласник ЛНМУ ім. Данила Галицького. – № u200800401; заявл. 11.01.08; опубл.26.05.08. Бюл. № 10.

15. Synthesis and anticancer activity of novel non-condensed 4-thiazolidinones with benzothiazole and benzothiazol-2-one moieties / L. Mosula, G. Kazmirchuk, B. Zimenkovsky, R. Lesyk // Bridges in Life Sciences Annual Scientific Review (Zagreb, 4 October 2008) / Regional Cooperation for Health, Science and Technology. – Zagreb, 2008. – Vol. 2., № 1. – P.100.

16. Мосула Л. М. Синтез нових похідних 4-тіазолідону з бензтіазол-2-оновим фрагментом як потенційних протиракових агентів / Л. М. Мосула, Г. В. Казьмірчук, Р. Б. Лесик // Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів: нац. наук.-техн. конф. (Львів, 15-18 жовтня 2008 р.) / НАН України, МОН України, МОЗ України, Ін-т орг. хімії НАН України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», Львівський нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2008. – С.88.

17. Мосула Л. М. Синтез нових 5-ариліден-2-(6-метилбензтіазоліламіно) тіазолідонів-4 як потенційних протипухлинних агентів / Л. М. Мосула, Д. Я. Гаврилюк, Р. Б. Лесик // Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій: матеріали укр. наук.-практ. конф., присвяч. памяті проф. П.О. Петюніна, (Харків, 26 лютого 2009 р.) / МОЗ України, Нац. фарм. ун-т. – Харків, 2009. – С. 75.

18. Мосула Л. М. Синтез нових 5-ариліден-2-(6-метилбензтіазоліліміно)-4-тіазолідонів / Л. М. Мосула, Д. Я. Гаврилюк, Р. Б. Лесик // Фармацевтичний часопис. –2009. – № 1. – С.6–9.

19. Pharmacological potential of new thiazolidinone-based compounds containing benzothiazole and pyrazoline moieties / D. Havrylyuk, B. Zimenkovsky, L. Mosula, D. Voronkin, R. Lesyk // Bridges in Life Sciences Annual Scientific Review, (Debrecen, 4 April 2009) / Regional Cooperation for Health, Science and Technology. – Debrecen, 2009. – Vol. 4, № 1. – P. 144.

20. Синтез та попередня оцінка фармакологічного потенціалу похідних роданіну з бензтіазольним фрагментом у молекулах / Л. М. Мосула, Д. Я. Гаврилюк, Г. В. Казьмірчук [та ін.] // Фармацевтичний журнал. –2009. – № 1. – С. 54–60.

21. Синтез нових амідів та гідразидів 2,4-тіазолідин-діон-5-карбонових кислот з бензтіазольним та діазольними фрагментами в молекулах / Л. М. Мосула, Д. Я. Гаврилюк, Б. С. Зіменковський, Р. Б. Лесик // Дванадцята наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2009»: зб. наук. праць (Львів, 1-4 червня 2009 р.) / МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. тов. Шевченка. – Львів, 2009. – С. ОБ13.

22. Synthesis and antitumor activity of novel 2-thioxo-4-thiazolidinones with benzothiazole moieties / L. Mosula, B.Zimenkovsky, D.Havrylyuk [et al.] // Farmacia. – 2009. – Vol. 57, № 3. – Р. 321-330.

23. Протипухлинна активність та QSAR-аналіз похідних роданіну з бензтіазольним фрагментом у молекулах / Л. М. Мосула, Б. С. Зіменковський, В. В. Огурцов [та ін.] // Фармацевтичний журнал. – 2010. – № 2. – С. 77–83.

24. Організація самостійної роботи іноземних студентів на кафедрі фармацевтичної хімії / Л. С. Фіра, Є. Б. Дмухальська, Л. М. Мосула, І. Р. Бекус // Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій: матеріали науково-

методичної конференції (Тернопіль, 23 вересня 2010 р.). - Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 29–30.

25. Synthesis and anticancer activity evaluation of 4-thiazolidinones containing benzothiazole moiety / D.Havrylyuk, L. Mosula, B. Zimenkovsky [et al.] // European Journal of Medicinal Chemistry. – 2010. – Vol. 45, №11. – Р. 5012–5021.

26. Синтез 5-заміщених роданінів з бензтіазольним фрагментом в 3 положенні як потенційних протитуберкульозних агентів / Л. М. Мосула, Д. Я. Гаврилюк, О. М. Грабоус, Р.Б. Лесик // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 4-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю (Тернопіль, 29-30 вересня 2011) / МОЗ України, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 16.

27. Mosula L. Pharmaceutical Chemistry. Methodological instructions for practical classes for students of the 3rd course Pharmaceutical Faculty (speciality “Pharmacy”). Module 1. – Ternopil: TSMU, 2011. – 82 р.

28. Mosula L. Pharmaceutical Chemistry. Protocols to practical classes for students of the 3rd course Pharmaceutical Faculty (speciality “Pharmacy”). Module 1. - Ternopil: TSMU, 2011. – 53 р.

29. Синтез та протитуберкульозна активність 5-етокси(ариламіно)метиліден-2-тіоксо-4-тіазолідинонів з бензтіазольним фрагментом в 3 положенні / Д.Я. Гаврилюк, Л.М. Мосула, О.М. Грабоус [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 3. – С. 6–11.

30. Mosula L. Pharmaceutical Chemistry. Methodological instructions for practical classes for students of the 3rd course Pharmaceutical Faculty (speciality “Pharmacy”). Modules 2, 3. - Ternopil: TSMU, 2012. – 84 р.

31. Mosula L. Pharmaceutical Chemistry. Protocols to practical classes for students of the 3rd course Pharmaceutical Faculty (speciality “Pharmacy”). Modules 2, 3. - Ternopil: TSMU, 2012. – 49 р.

32. 4-Тіазолідинони з бензотіазольним фрагментом – основні підходи до синтезу та біологічна активність / Б.С. Зіменковський, Д.Я. Гаврилюк, Л.М. Мосула [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2. – С. 7-18.

33. Коробко Д.Б., Мосула Л.М. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів IV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – 88 с.

34. Мосула Л.М. Противірусна активність 3-бензотіазолзаміщених похідних 4-тіазолідинону / Л.М. Мосула // Фармацевтичний часопис. – 2012. - № 3. – С. 22-26.

35. Мосула Л.М. Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів в контексті кредитно-модульної системи при вивченні фармацевтичної хімії / Л.М. Мосула // Медична освіта. – 2012. - № 3. – С. 61-63.

36. Синтез та протипухлинна активність нових неконденсованих похідних піразоліну з 1,2,4-тріазольним та бензазольними фрагментами в молекулах / Д.Я. Гаврилюк, Л.М. Мосула, О.В. Вознюк [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2012. - № 4. – С. 7-11.

37. Мосула Л.М. Взаємозв’язок «структура – протипухлинна активність» 4-тіазолідонів з бензотіазольним фрагментом у молекулах / Л.М. Мосула // Запорожский медицинский журнал. – 2013. – № 1. – С. 58–62.

38. Мосула Л.М. Синтез нових неконденсованих систем з бензотіазольним фрагментом у положенні 5 тіазолідинового циклу / Л.М. Мосула // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. - № 1. – C. 59–62.

39. Коробко Д.Б., Мосула Л.М. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів IV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – 86 с.

40. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Мосула Л. М., Логойда Л. С. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. – Тернопiль: СМП «Тайп», 2014. – 84 с.

41. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Мосула Л. М., Логойда Л. С. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. – Тернопiль: СМП «Тайп», 2014. – 84 с.

42. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Мосула Л. М., Логойда Л. С. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. – Тернопiль: СМП «Тайп», 2017. – 124 с.