Наукові та навчально-методичні публікації доц. Михалків М.М.

1.О.И. Курдуманова, М.Н. Михалкив, Н.В. Бутакова. Влияние замораживания на качество на качество ягод // Естественные науки и экология: Ежигодник ОмГПУ. Вып.2 - Омск: Изд-во ОмГПУ, 1997. – С. 71-73.

2.Стан мембран, антиоксидантної системи, а також процесів вільнорадикального окиснення у тварин різних вікових груп у перебігу експериментального гепатиту на фоні інтоксикації хлоридом кадмію./ Михалків М., Дмухальська Є., Кубант Р. та ін.. // IV Міжнародний медичний конгресу студентів і молодих вчених: Тез. допов., Тернопіль 11-13 травня 2000 р. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 359.

3.Гонський Я.I., Михалкiв М.М. Вплив гістидину та його металокомплексів на стан глутатіонової системи тварин різного віку з хімічним ураженням печінки // Наукові записки Тер. держ. пед. ун-ту. Серія: Біологія. - 2000. -   № 4(11). - С. 63-67.

4.Гонський Я.I., Михалкiв М.М., Кубант Р.М., Дмухальська Є.Б., Кліщ І.М. Динаміка вмісту про- і антиоксидантів у тварин різного віку з експериментальним гепатозом на фоні інтоксикації хлоридом кадмію // Буковинський медичний вісник. - 2001. - № 2.

5.Михалків М.М. Вплив унітіолу та гістидинату міді на активність каталази та фосфоліпази А2 у тварин з хімічним ураженням печінки // Медична хімія. - 2001. - № 2. - С. 59-61.

6.Гранківська С., Михалків М. Вміст SH-груп в крові та печінці щурів уражених різноманітними ксенобіотиками // V Міжнародний медичний конгресу студентів і молодих вчених: Тез. допов., Тернопіль 10-12 травня 2001 р. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - С. 155.

7.Гонський Я.І., Кубант Р.М., Михалків М.М. Вплив ксенобіотиків in vitro на активність супероксиддисмутази та вміст малонового диальдегіду в гомогенаті печінки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Тернопіль: Укрмедкнига - Вип. 6. - 2001. - С. 89.

8.Дмухальська Є., Михалків М., Кубант Р. Корекція унітіолом біохімічних порушень у тварин уражених хлоридом кадмію та солянокислим гідразином // V Міжнародний медичний конгресу студентів і молодих вчених: Тез. допов., Тернопіль 10-12 травня 2001 р. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - С. 157.

9.Гонський Я.І., Михалків М.М. Вплив гістидину на активність деяких антиоксидантних ферментів крові тварин різного віку з хімічним ураженням печінки // Науковий вісник ЧНУ. Серія: Біологія. – 2001. – Вип. 126. – С. 53-58.

10.  Дмухальська Є., Михалків М., Кубант Р.  Корекція дипептидом гліцин-триптофаном та унітіолом порушень, викликаних хлоридом кадмію та солянокислим гідразином в організмі тварин // Тези доповідей VІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 2002. – С. 227.

11.  Зміни показників ендогенної інтоксикації у тварин різного віку при хімічному ураженні печінки  / Гонський Я.І., Дмухальська Є.Б., Михалків М.М., Кубант Р.М. // Екологія і ноосферологія. -  2002. – Т.12, № 3-4. – С. 95-102.

12.  Гонський Я.І., Гранківська С.С., Михалків М.М. Вплив гістидинату міді на деякі показники крові тварин різного віку з хімічним ураженням печінки. Буковинський медичний вісник. – 2002. - Т. 6, № 3. – С. 163-166.

13.  М.М. Михалків, С.С. Рябоконь-Гранківська, Р.М. Кубант. Вплив металокомплексів гістидину на вміст заліза, а також церулоплазміну та трансферину в крові тварин з хімічним ураженням печінки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2003. - № 1.

14.  Рябоконь-Гранківська С.С., Кубант Р.М., Михалків М.М., Павліковська В.В., Сусла Г.Б. Вплив металокомплексу гістидинату міді на показники вільнорадикального окиснення білків плазми крові тварин із нітритною інтоксикацією // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2003. - № 1.

15.  Гранківська С.С., Михалків М.М., Гонський Я.І., Калинський М.І. Ендогенна інтоксикація у тварин ураженних натрію нітритом та її корекція ентеросорбентом “Фібрабет” і металокоплексом гістидинатом міді // Вісник наукових досліджень. – 2003.

16.  Вронська Л.В., Михалків М.М.. Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний аналіз. Методичні вказівки з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету. Тернопіль “Укрмедкнига”, 2003. – 106 с.

17.  Гранківська-Рябоконь С., Михалків М., Кубант Р., Боровик І., Творко В. Вплив металокомплексу гістидинату міді на деякі показники ендогенної інтоксикації у щурів різного віку із нітритним токсикозом // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2004. - № 2.

18.   Михалків М.М., Гонський Я.І., Рябоконь С.С., Кубант Р.М. Використання амінокислот та їх метало-комплексів як потужних антиоксидантів // Матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: „Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок”. – 2004. – С. 386-388.

19.  Романишина Л.М., Криховець О.В., Михалків М.М., Бодров В.П. Вивчення хімії на початковому етапі фармацевтичної освіти іноземними студентами // Нові освітні технології у викладанні хімічних дисциплін. – 2004. – С. 85-87.

20.  Вронська Л.В., Михалків М.М.. Класичні методи хімічного аналізу. Методичні вказівки з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету. Тернопіль “Укрмедкнига”, 2004. – 58 с.

21.  Вронська Л.В., Михалків М.М.. Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний аналіз. Методичні вказівки з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету. Тернопіль “Укрмедкнига”, 2004. – 124 с.

22.  Вадзюк С.Н., … Вронська Л.В., Михалків М.М. та ін. Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до ліцензійного іспиту “Крок –1. Фармація”. - Тернопіль, 2004. – 153 с.

23.  Вадзюк С.Н., … Вронська Л.В., Михалків М.М. та ін. Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до ліцензійного іспиту “Крок –1. Фармація”. - Тернопіль, 2005. – 173 с.

24.  Михалків М.М., Вронська Л.В., Гранківська – Рябоконь С.С. Один з можливих варіантів системи оцінювання знань студентів // Матеріали науково-практичної конференції “Досвід впровадження основних засад болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти.” – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2005. – С. 379-384.

25.  Михалків М.М. Методичні вказівки для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету Спеціальність „Фармація”, „Клінічна фармація” Хіміко-токсикологічний аналіз „металічних” отрут. Тернопіль “Укрмедкнига”, 2005. – 84 с.

26.  Михалків М.М. Методичні вказівки для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету Спеціальність „Фармація”, „Клінічна фармація” Хіміко-токсикологічний аналіз „летких” отрут. Тернопіль “Укрмедкнига”, 2005. – 68 с.

27.  Михалків М.М., Івануса І.Б. Робочий зошит з токсикологічної хімії для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету Спеціальність „Фармація”, „Клінічна фармація” Тернопіль, 2006. – 60 с.

28.  Кравець О., Васенда М., Михалків М. Управління процесом створення магнієвмісних лікарських препаратів // Матер. X міжнар. медичн. конгр. студ. і молод. учених. – Тернопіль, 11-13 травня 2006. – С. 228.

29.  Михалків М.М., Івануса І.Б. Робочий зошит з токсикологічної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету Спеціальність „Фармація”, „Клінічна фармація” Тернопіль, 2006. – 30 с.

30.  Михалків М.М., Кравець О., Васенда М.М. Кількісне визначення магнію аспарагінату та піридоксину гідрохлориду в кишковорозчинних таблетках // Матер. 1-ї Міжнар. наук.-практ. конфер. „Науково-техн. прогрес і оптиміз. технол. проц. створ. лік. преп.”. – Тернопіль, 6-7 квітня 2006 р. – С. 92.

31.  Вронська Л.В., Чубка М.Б., Михалків М.М., Поляк О.Б. Стандартизація комплексного фітопрепарату за вмістом терпеноїдів // Тез. доп. наук.-практ. конф. “Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно-активних добавок”. – Харків, 2006. – С. 43-45.

32.  Вронська Л.В., Михалків М.М., Коробко Д.Б., Яворська Л.П., Загричук Г.Я., Дмухальська Є.Б., Гнідець В.І., Поляк О.Б. Особливості створення електронних підручників //  Матеріали наук.-практ. конф. “Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів”. – Тернопіль, 2006. – С. 56-60.

33.  Загричук Г.Я., Вронська Л.В., Михалків М.М. Хімія: Збірник тестових завдань для підготовки абітурієнтів до незалежного тестування. Тернопіль: ТДМУ, 2006. – 384 с

34.  Ястремська С.О., Покотило О.С., Підручна С.Р., Саюк Н.П., Михалків, Острівка О.І., Яворська С.І., Ярошенко Т.Я., Меть О.І., Кузьмак І.П., Бекус І.Р. Бачення нового підручника з біохімії у світлі концепції розвитку медичної освіти //  Матеріали наук.-практ. конф. “Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів”. – Тернопіль, 2006. – С. 93-98.

35.  Загричук Г.Я., Вронська Л.В., Михалків М.М. Хімія: Збірник тестових завдань для підготовки абітурієнтів до незалежного тестування. Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 422 с.

36.  Соколова Л.В., Шанайда М.И., Михалкив М.Н., Лихацкий П.Г., Вронская Л.В. и др. Сборник тестовых заданий для подготовки иностранных студентов к лецинзионному тестовому экзамену «Крок – 1. Фармация». // Тернополь, 2007. – 369 с.

37.  Соколова Л.В., Шанайда М.І., Михалків М.М., Лихацький П.Г., Вронська Л.В. та ін. Збірник тестових завдань для підготовки студентів  до ліцензійного тестового іспиту «Крок – 1. Фармація». // Тернопіль, 2007. – 345 с.

38.  Соколова Л.В., Михалків М.М., Вронська Л.В., Загричук Г.Я., Коробко Д.Б. та ін. Збірник тестових завдань для підготовки студентів фармацевтичного факультету до ліцензійного тестового іспиту „КРОК-1. Фармація” та „КРОК-1. Клінічна фармація” //Збірник тестових завдань. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – 320 с.

39.  Коробко Д.Б., Соколова Л.В., Михалків М.М., Шанайда М.І. та ін. Збірник тестових завдань для підготовки студентів фармацевтичного факультету до тестового іспиту „Крок-1. Фармація” та „Крок-1. Клінічна фармація”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – 276 с.

40.  С.С. Рябоконь, М.М. Михалків, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк Вплив комбінованої дії натрію нітриту та тетрахлорметану на детоксикуючу систему щурів та можливі шляхи корекції порушень // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 13 червня 2008 року – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008, - 153с.

41.  Вронська Л.В., Михалків М.М., Дмухальська Є.Б., Поляк О.Б., Загричук Г.Я., Коробко Д.Б., Івануса І.Б., Чубка М.Б та ін. Перший досвід впровадження Z-системи у викладання хімічних дисциплін на кафедрі фармацевтичної хімії // Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 37-40.

43.  Вронська Л.В., Грошовий Т.А., Михалків М.М., Чубка М.Б., Шалата В.Я., Онишків О.І., Коваль В.М., Стахів Л.Є., Зворська О.З., Белей С.Я. Технологія та стандартизація таблетованих біологічно активних добавок // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 13 червня 2008 року – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008, - 153с.

44.  Вронська Л.В., Михалків М.М., Івануса І.Б. … Коробко Д.Б. та ін. Перший досвід впровадження Z-системи у викладання хімічних дисциплін на кафедрі фармацевтичної хімії // Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 37-40.

45.  Чекалюк Л.С., Вронська Л.В., Михалків М.М. До питання стандартизації трави меліси лікарської // Мат. Національної науково-технічної конференції з міжнародною участю “Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів”. – Львів, 2008. – с.216.

46.  Вронська Л.В., Михалків М.М. Аналітична хімія. Якісний аналіз.// Методичні вказівки для студентів-заочників ІІ курсу фармацевтичного факультету. – Тернопіль, 2008. – 96 с.

47.  Чекалюк Л.С., Вронська Л.В., Михалків М.М. Оптимізація умов отримання рідкого екстракту з трави меліси лікарської // Тези доповідей всеукраїнського конгресу “Сьогодення та майбутнє фармації”. – Харків, 2008. – с.189

48.  Чубка М. Б. Про можливості стандартизації плодів моркви дикої / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, М. М. Михалків // Національна науково-технічна конференція з міжнародною участю [Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів»] /відп. ред. М. О. Лозинський, В. П. Новіков. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 217 с.

49.  Чекалюк Л. С. До питання стандартизації трави меліси лікарської / Л. С. Чекалюк, Л. В. Вронська, М. М. Михалків // Національна науково-технічна конференція з міжнародною участю [Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів»] /відп. ред. М. О. Лозинський, В. П. Новіков. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 216 с.

50.  Івануса І.Б., Михалків М.І., Кліщ І.М. Деякі показники енергозабезпечувального та вільнорадикального окиснення у самок щурів з ураженням парацетамолом на фоні тривалого введення естрогенів та прогестинів // Матеріали XIII міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. - Тернопіль, 2009 – 242 с.

51.  М.І. Дмитрів, М.М. Михалків Aналіз ринку протиепілептичних засобів та обґрунтування доцільності проведення ХТА карбамазепіну // науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. – 2009. – С. 87

52.  Вронська Л.В., Михалків М.М., … Демид А.Є. Викладання хімічних дисциплін в аспекті впровадження Z-системи // Матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції „Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір”. – 2009. – С. 75-77.

53.  Коробко Д.Б., Соколова Л.В., Михалків М.М., Шанайда М.І. та ін. Збірник тестових завдань для підготовки студентів фармацевтичного факультету до ліцензійного тестового іспиту „Крок-1. Фармація” та „Крок-1. Клінічна фармація”. – Тернопіль, 2009. – 380 с.

54.  Ю.В.Тимошик, М.М.Васенда, В.В.Петренко, М.М.Михалків, Т.А.Грошовий оптимізація спектрофотометричного визначення магнію аспарагінату // Медична хімія, 2010 рік. - № 41 . C. 35-38.

55.  Логойда Л.С., Вронська Л.В., Демид А.Є., Михалків М.М. Спектрофотометричне визначення гліцину у таблетках, що містять гліцин та деякі рослинні екстракти. – Фармацевтичний часопис. – 2010. - № 4. – С. 50-54.

56.        Зарівна Н.О., Вронська Л.В., Михалків М.М. Аналіз ринку лікарських засобів на основі чебрецю звичайного // Фармацевтичний часопис. – 2010. - № 4. – С. 59-63.

57.        Михалків М.М., Івануса І.Б. Робочий зошит з токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету Спеціальність „Фармація”, „Клінічна фармація” Тернопіль, 2011. – 80 с.

58.         Васенда М.М., Вронська Л.В., Логойда Л.С., Михалків М.М. Розробка методики кількісного визначення гліцину у таблетках, що містять магній аспарагінат, гліцин і тіотриазолін // Фармацевтичний часопис. – 2011. - № 4. – С. 73-76.

59.         Івануса І.Б., Бекус І.Р., Михалків М.М. Оксиснювальна модифікація білків і стан ендогенної інтоксикації при гострому токсичному ураженні ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – № 1 (39). – С. 66-75.

60.         Л.В. Вронська, Л.М. Іванець, М.М. Михалків, Г.Я. Загричук. Шляхи покращення якості підготовки фахівців в Україні // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю ''Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у МВ(Ф)НЗ ІІІ-IV рівнів акредитації". – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – С. 94.

61.        Деякі показники ендогенної інтоксикації і стану плазматичних мембран у тварин за умов гострого токсичного та субхронічного ураження ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів і при корекції тіотриазоліном / Івануса І. Б., Михалків М. М., Кліщ І. М. // Хімія природних сполук: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 – 31 жовтня 2012 року: матеріали конф. — Тернопіль, 2012. — С. 77 

62.        Вплив ацетамінофену на організм самок-щурів на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів / Івануса І.Б, Михалків М.М., Бекус І.Р., Кирилів М.М. // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Теоретичні та практичні підходи до вирішення сучасних питань фармацевтичної та медичної науки», 18 квітня 2013 року: матеріали конф. — Луганськ, 2013. — С. 176

63.        Вплив ацетамінофену та тютюнового диму на організм експериментальних тварин/ О.Б. Фурка, І. Б. Івануса, М. І. Михалків, І. М. Кліщ // XVII міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р. : матеріали конгр. — Тернопіль, 2013. — С. 257.

64.        К вопросу усовершенствования технологии жидкого экстракта тимьяна ползучего / Заривна Н.О., Вронска Л.В., Чубка М.Б., Ивануса И.Б., Михалкив М.Н. // Сборник статей пятнадцатой международной научно-практической конференции "Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике". Под ред. А. П. Кудинова. - Санкт-Петербург. Изд-во Политехнического университета, 2013. - С.145-149. 

65.         Історія впровадження кредитно-модульної системи у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України (десятилітній досвід роботи) / за ред. Р.Богатирьової, М.Осійчука, О.Волосовця, Л.Ковальчука. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – 228 с. (Укладачі Р.Богатирьова, М.Осійчук, О.Волосовець, Л.Ковальчук, І.Мисула, О.Денефіль, О.Боярчук, М.Залізняк, М.Михалків, Н.Панчишин)

66.        Research antiradical activity extracts of some plants used in diabetes / Vronska L.V., Yezerska O.I., Kalynyuk T.G., Chubka M.B., Mykhalkiv M.M., Ivanusa I.B., Demyd A.Ye. // Abstract book of 7th Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry May 23-24, 2013, Lviv, Ukraine. - P. 175.

67.        Дослідження процесу екстрагування стулок плодів квасолі звичайної / Вронська Л.В., Чубка М.Б., Михалків М.М. // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських засобів, 27-28 вересня 2013 року: матеріали конф. — Тернопіль, 2013. — С. 181

68.         Реалізація міждисциплінарної інтеграції при вивченні хімічних дисциплін студентами фармацевтичного факультету / М.М. Михалків, А.Є. Демид, М.Б. Чубка, І.Б. Івануса // Медична освіта. – 2013. –  № 4. – С. 61-65.

69.         Робочий зошит з токсикологічної хімії (програма, перелік питань до контрольних робіт) для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання). – Тернопіль. – 2013. – 108 с.

70.        Визначення вмісту органічних кислот у траві вербозілля лучного / А.Є. Демид, М.Б. Чубка, М.М. Михалків // Фармацевтичний часопис. – Тернопіль, 2014. — № 1. — С. 18–21.

71.         Перший досвід проведення об’єктивно-структурованого практичного іспиту на кафедрі фармацевтичної хімії / М. М. Михалків, І. Б. Івануса, Д. Б. Коробко, Н. О. Зарівна, О. Б. Поляк // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: матеріали всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.): у 2 ч. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – Ч.1. – С. 289-290.

72.        Вплив ацетамінофену та тютюнового диму на показники антиоксидантної системи / О.Б. Фурка, І. Б. Івануса, М. М. Михалків, І. М. Кліщ // XVIІI міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 28-30 квітня 2014 р. : матеріали конгр. — Тернопіль, 2014. — С. 216.

73.         Робочий зошит з токсикологічної хімії (програма, перелік питань до контрольних робіт) для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання). – Тернопіль. – 2014. – 116 с.

74.        АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ (програма, методичні рекомендації, перелік питань до контрольних робіт) для студентів заочної форми навчання / М. М. Михалків, І. Б. Івануса, Л.В. Вронська – Тернопіль, 2014. – 158 с.

75.        Михалків М.М., Івануса І.Б. Переваги викладання аналітичної хімії за методикою єдиного дня // Аналітична хімія у фармації: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 19-20 березня 2015 р.: тези доп. – Харків, 2015 р. – С. 16.

76.  АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ (програма, методичні рекомендації, перелік питань до контрольних робіт) для студентів заочної форми навчання / М. М. Михалків, І. Б. Івануса, Л.В. Вронська – Тернопіль, 2015. – 146 с.

77.  Робочий зошит з аналітичної хімії для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) / І. Б. Івануса,  М. М. Михалків – Тернопіль, 2015. – 60 с.

78.   Робочий зошит з токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету / І. М. М. Михалків, І. Б. Івануса,  – Тернопіль, 2015. – 80 с.

79. ТОКСИКОЛОГІЧНА ХІМІЯ (програма, перелік питань до контрольних робіт). Робочий зошит для студентів заочної форми навчання / М. М. Михалків, І. Б. Івануса – Тернопіль, 2015. – 152 с.

80. Роль розрахункових задач при вивченні аналітичної хімії у фармацевтичній освіті / І. Б. Івануса, М.М. Михалків,  А.Є. Демид // Медична освіта. – Тернопіль, 2015. — № 4. — С. 24–26.

81. Кернична І.З. Визначення елементного складу шпинату городнього (Spinacia oleracea L.) родини Лободових (Chenopodiaceae) /І.З. Кернична, І.Б. Івануса, М.М. Михалків // Медична та клінічна хімія. – 2015. – № 4. - С. 84-86.

82.  Copybook “Toxicological chemestry” для іноземних студентів фармацевтичного факультету / М. М. Михалків – Тернопіль, 2016. –64 с.

83. Михалків М.М, Івануса І.Б. Необхідність вивчення студентами фармацевтичного факультету курсу за вибором «Основи хімічної метрології» / Михалків М.М, Івануса І.Б. // Аналітична хімія у фармації: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 17 березня 2016 р.: тези доп. – Харків, 2016 р. – С. 12-15.

84. Івануса І.Б. Необхідність поглибленого вивчення фізико-хімічних методів аналізу в фармацевтичній освіті / Івануса І.Б., Михалків М.М. // Медична освіта. – Тернопіль, 2016. — № 1. — С. 24–26.

85. Методи дослідження зопіклону в об’єктах судової експертизи / В. М. Коробчук, В. М. Яцюк, М. М. Михалків, І. Б. Івануса // Фармацевтичний часопис. – 2016. - № 1 (37). – С.59-65.

86. Контроль якості знань студентів на кафедрі фармацевтичної хімії / М. М. Михалків, І. Б. Івануса, О. Б. Поляк, Н. О. Зарівна // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 2.– С. 38-39

87. Aналітична хімія (програма, методичні рекомендації, перелік питань до контрольних робіт) для студентів заочної форми навчання / І. Б. Івануса, М. М. Михалків, Л.В. Вронська – Тернопіль, 2016. – 146 с.

88. Робочий зошит з аналітичної хімії для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) / І. Б. Івануса,  М. М. Михалків – Тернопіль, 2016. – 60 с.

89. Dynamics of glutathione system indices changes in rats with type 2 diabetes mellitus and acetaminophen toxic lesions / Furka Olga, Ivanusa Iryna, Mykhalkiv Mariya, Klishch Ivan // The Twelfth European Conference on Biology and Medical Sciences: Proceedings of the 12th European Conference on Biology and Medical Sciences, 5th December, 2016р.: тези доп. — Vienna, Austria,  2016. — С. 80 – 86.

90. Зміна деяких показників антиоксидантної системи в щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету 2 типу / О. Б. Фурка, І. Б. Івануса, М. М. Михалків, І. М. Кліщ // Медична та клінічна хімія. – Тернопіль, 2017. Т. 19. № 1 – С. 25 – 30.

91. Применение тонкослойной хроматографии для идентификации флавоноидов - агликонов в сырье тимьяна ползучего / Н.О. Заривная, О.Б. Поляк, М.Н. Михалкив //  Сборник IV международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «наука и медицина: современный взгляд молодежи», Алматы, 20-21 апреля 2017 год. – C. 235.

92. Aналітична хімія (програма, методичні рекомендації, перелік питань до контрольних робіт) для студентів заочної форми навчання / І. Б. Івануса, М. М. Михалків, Л.В. Вронська – Тернопіль, 2017. – 158 с.

93. Токсикологічна хімія (програма, перелік питань до контрольних робіт, робочий зошит) для студентів заочної форми навчання / М. М. Михалків, І. Б. Івануса,– Тернопіль, 2017. – 158 с.

94. Робочий зошит з токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету денної форми навчання / М. М. Михалків, І. Б. Івануса – Тернопіль, 2017. – 84 с.

95. Aналітична хімія. Якісний аналіз. Робочий зошит / І. Б. Івануса, М. М. Михалків – Тернопіль, 2017. – 108 с.

96. Analytical chemistry. Qualitative Analysis. Copybook / М. Mykhalkiv, I. Ivanusa – Тернопіль, 2017. – 120 с.

97. Методичні аспекти викладання спеціалізації «Контроль якості лікарських засобів» студентам фармацевтичного факультету заочної форми навчання /Д. Коробко, О. Поляк, Н. Зарівна, М. Михалків. Матеріали X міжрегіональної науково-методичної інтернет-конференції, - Харків, 2017. - 95-97c.

98.  Робочий зошит з аналітичної хімії «Кількісний аналіз» для студентів фармацевтичного факультету денної форми навчання / І. Б. Івануса, М. М. Михалків – Тернопіль, 2017. – 140 с.

99.  Analytical chemistry. Quantitative Analysis. Copybook / М. Mykhalkiv, I. Ivanusa – Тернопіль, 2017. – 100 с.

100. Робочий зошит з аналітичної хімії для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання; нормативний термін навчання / І. Б. Івануса, М. М. Михалків – Тернопіль, 2017. – 76 с.

101. Робочий зошит з аналітичної хімії для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання / І. Б. Івануса, М. М. Михалків – Тернопіль, 2017. – 84 с.

102. Вплив ацетамінофену на зміну показників ендогенної інтоксикації і стану плазматичних мембран у тварин на тлі цукрового діабету типу 2 / О. Б. Фурка, І. Б. Івануса, М. М. Михалків, І. М. Кліщ // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland, Vol 7 No 8 2017. – С. 1550 – 1561.

103. Аcetaminophen influence on free radical oxidation indices changes in rats with type 2 diabetes mellitus / О. B. Furka, І. B. Ivanusa, М. М. Mykhalkiv, І. М. Klishch // International Journal of Medicine and Medical Research 2017, Volume 3, Issue 2, p. 45–50