Наукові та навчально-методичні публікації доц. Поляк О.Б.

1. Поляк О.Б., Бондар В.С. Ідентифікація лоратадину за допомогою хімічних і фізико-хімічних методів аналізу. // Тез. доп. Міжнародної наук.-практ. конф. молодих вчених “Вчені майбутнього”. – Одеса, 2002. – С.10.

2. Поляк О.Б., Бондар В.С. Екстракція лоратадину органічними розчинниками з водних розчинів при різних значеннях рН. // Тез. доп. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Фармація ХХІ століття”. – Харків, 2002. – С. 118-119.

3. Поляк О.Б., Бондар В.С. Розробка методів ідентифікації лоратадину.// Вісник фармації. – 2003. – № 4 (36). – С. 40–44.

4. Поляк О.Б., Бондар В.С. Екстракційно-фотометричне та спектрофотометричне визначення лоратадину. // Тез. доп. ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. “Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія”. Ч. 1. – Харків, 2003. – С. 245.

5. Поляк О.Б., Бондар В.С. Виділення лоратадину з біологічного матеріалу. // Тез. доп. ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. “Динаміка наукових досліджень 2003”. Т. 15. – Дніпропетровськ, 2003. - С. 40-41.

6. Поляк О.Б., Бондар В.С. Кількісне визначення та екстракція лоратадину органічними розчинниками з водних розчинів в залежності від рН середовища. // Вісник фармації. – 2004. – № 1 (37). – С. 28–31.

7. Бондар В.С., Поляк О.Б. ТШХ-скринінг лоратадину та його виділення з біологічних рідин. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2004. – ХІІ випуск.– Т. 3. – С. 4–8.

8. Поляк О.Б., Бондар В.С. Порівняльна оцінка методів виділення лоратадину з біологічного матеріалу. // Медична хімія. – 2004. – № 1. – С. 106–110.

9. Поляк О.Б., Бондар В.С. Вивчення розподілу лоратадину та збереження його в органах після токсичного його введення в експерименті. // Матеріали XLVII підсумкової наук.-практ. конф. “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль, 2004. – С. 134-135.

10. Поляк О.Б., Бондар В.С. Застосування високоефективної рідинної хроматографії для аналізу лоратадину та його метаболіту. // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю “Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно-активних добавок”. – Тернопіль, 2004. – С. 303-305.

11. Поляк О.Б., Бондар В.С. Хіміко-токсикологічний аналіз лоратадину. // Тез. доп. наук.-практ. конф. “Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій”. – Чернівці, 2004. – С. 113-114.

12. Інформаційний лист “Дослідження біологічного матеріалу на наявність лоратадину методом високоефективної рідинної хроматографії” (№ 72 - 2005).

13. Поляк О. Б. Хіміко-токсикологічне дослідження лоратадину. Автореф. дис. … канд. фарм. наук. – Х., 2005. – 20 с.

14. Поляк О.Б., Бондар В.С. Ізолювання лоратадину з крові та сечі. //Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю “Стан, перспективи судово-токсикологічної служби та наукових досліджень”. – Харків, 2005. – С. 32.

15. Коробко Д.Б., Поляк . О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів IV курсу (VIII семестр) фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) - Тернопiль: Укрмедкнига, 2006. – 80 с.

16. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з медичної хімії для студентів IV курсу (VIII семестр) фармацевтичного факультету (спеціальність „Клінічна фармація”). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – 80 с.

17. Вронська Л.В., Чубка М.Б., Михалків М.М., Поляк О.Б. Стандартизація комплексного фітопрепарату за вмістом зерноїдів. //Тез. доп. наук.-практ. конф. “Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно-активних добавок”.– Харків, 2006. – С. 43-45.

18. Вронська Л.В., Михалків М.М., Коробко Д.Б., Яворська Л.П., Загричук Г.Я., Дмухальська Є.Б., Гнідець В.І., Поляк О.Б. Особливості створення електронних підручників. // Матеріали наук.-практ. конф. “Проблеми створення підручника нового

покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів”. – Тернопіль, 2006. – С. 56-60.

19. Поляк О.Б., Бондар В.С. ТШХ-скринінг лоратадину та дезлоратадину. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2007. - ХХ випуск. – С. 184–189.

20. Гончарук Н.В., Галькевич І.Й., Поляк О.Б. Застосування методу хроматографії в тонкому шарі сорбенту для ідентифікації тіанептину. // Фармацевтичний часопис. – 2007.- № 3 (3). – С. 37–38.

21. Вронська Л.В., Михалків М.М., Дмухальська Є.Б., Поляк О.Б. та ін. Перший досвід впровадження Z-системи у викладання хімічних дисциплін на кафедрі фармацевтичної хімії. // Медична освіта. – 2008. - № 1. – С. 37-40.

22. Лелека М.В., Поляк О.Б., Козир Г.Р. Роль навчальної практики з організації економіки фармації в системі оволодіння студентами практичними навичками. // Медична освіта. – 2008. - № 1. – С. 50-51.

23. Поляк О.Б. Ідентифікація дезлоратадину хімічними та фізико-хімічними методами. // Фармацевтичний часопис. – 2008. - № 4. – С. 57-61.

24. Поляк О.Б. Спектрофотометричне визначення та екстракція дезлоратадину органічними розчинниками з водних розчинів залежно від рН середовища. // Медична хімія. – 2009. – № 1. – С. 67–70.

25. Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Дребот І.С., Бржечко Є.Ю. Добування дезлоратадину та його ідентифікація. // Тез. доп. Української наук.-практ. конф. “Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій”. – Харків, 2009. – С. 103.

26. Поляк О.Б., Дребот І.С. Ізолювання дезлоратадину з крові та сечі. // Тез. доп. Міжнародної наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми судово-токсикологічної науки і практики”. – Харків, 2009. – С. 72-73.

27. Дребот І.С., Поляк О.Б. Виділення дезлоратадину з біологічного матеріалу. // Тез. доп. XIV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 2010. – С. 288.

28. Дребот І.С., Поляк О.Б. Методи виділення дезлоратадину з біологічного матеріалу. // Медична хімія. – 2010. – № 1. – С. 128–132.

29. Поляк О.Б., Дребот І.С. Вивчення розподілу дезлоратадину в органах отруєних ним тварин. // Матеріали VІІ Національного з’їзду фармацевтів України. – Том 1. – Харків, 2010. – С. 393.

30. Іванець Л.М., Поляк О.Б. Розв’язування задач з модулів “фізична хімія” та“фармацевтична хімія” як важливий елемент підготовки спеціалістів фармації. // Медична освіта. – 2010. - № 4. – С. 40-42.

31. Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Гнідець В.І. Післядипломна освіта провізорів-інтернів та клінічних провізорів-інтернів на кафедрі фармацевтичної хімії. // Матеріали Всеукр. наук. навч.-метод. конф. “Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах україни ІІІ–ІV рівнів акредитації”. – Тернопіль, 2011. – С. 464-465.

32. Поляк О.Б., Іванець Л.М., Дребот І.С. Хіміко-токсикологічне дослідження дезлоратадину. // Матеріали 4-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”. – Тернопіль, 2011. – С. 115-116.

33. Іванець Л.М., Загричук Г.Я Поляк О.Б. Вплив природи замісників у молекулах гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот на механізм їх реакцій з фенілізотіоціанатом. // Збірник наукових праць: Тринадцята наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2011”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2011. – С. Ф15.

34. Іванець Л.М., Поляк О.Б., Загричук Г.Я. Каталітичний вплив третинних амінів і піридинів на реакцію гідразиду О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом. // Наукові записки. Серія: хімія. – 2011. – № 18 – С. 35-39.

35. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: Укрмедкнига, 2011. – 82 с.

36. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Робочий зошит з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: Укрмедкнига, 2011. – 104 с.

37. Волянська Н.І., Соколова Л.В., Бердей І.І., Поляк О.Б., Павх О.І. Кількісне визначення таурину в різних рецептурах гелів. // Фармацевтичний часопис. – 2012. - № 1. – С. 50-52.

38. Поляк О.Б., Іванець Л.М., Дребот І.С. Вивчення розподілу дезлоратадину та збереження в органах отруєних ним тварин. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Том 25 (64). – № 2. – С. 270-273.

39. Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Гнідець В.І. Методичні рекомендації по проведенню виробничої практики з фармацевтичної хімії для студентів VІ курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання. (спеціальність „Фармація”) - Тернопiль: Укрмедкнига, 2012. – 52 с.

40. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Виробнича практика з фармацевтичної хімії – необхідна складова підготовки майбутнього спеціаліста в галузі фармації. // Медична освіта. – 2012. - № 4. – С. 70-72.

41. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: Укрмедкнига, 2012. – 82 с.

42. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Робочий зошит з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: Укрмедкнига, 2012. – 104 с.

43. Іванець Л.М., Поляк О.Б. Роль розрахункових задач з модулів «Колоїдна хімія» та «Фармацевтична хімія» у підготовці спеціалістів фармації. // Медична освіта. – 2013. - № 3. – С. 133-134.

44. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: Укрмедкнига, 2013. – 82 с.

45. Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Гнідець В.І. Методичні рекомендації по проведенню виробничої практики з фармацевтичної хімії для студентів VІ курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання. (спеціальність „Фармація”) - Тернопiль: Укрмедкнига, 2013. – 52 с.

46. Розробка та валідація методик ідентифікації та кількісного визначення лоратадину в таблетках / О. В. Сем’янів, Л. С. Логойда, О. Б. Поляк // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: науково-технічна конф. з міжнародною участю, 27-28 вересня 2013 р.: тези доповідей. – Тернопіль, 2013. – С. 193-194.

47. Логойда Л. С., Коробко Д. Б., Івануса І. Б., Зарівна Н. О., Поляк О. Б. Обґрунтування складу активних фармацевтичних інгредієнтів таблеток з екстрактами валеріани, меліси та гліцину за результатами вивчення стреспротективної дії. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Медицина. Фармація. Збірник наукових праць. – Одеса, 2013. - № 4. – С. 37-40.

48. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Робочий зошит з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: Укрмедкнига, 2014. – 104 с.

49. Validation of quantitative determination method of flavonoids in fruit tetrapleura tetraptera / Zarivna N.O., Ebenezer Frimpong, Polyak O.B. // Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.: міжнародна науково-практична конференція, 24-25 січня 2014 р.: тези доповідей. – Одеса, 2014. – С.14-15.

50. Розробка методик ідентифікації лоратадину в таблетках / О. В. Сем’янів, О. Б. Поляк, Л. М. Іванець // Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві: міжнародна науково-практична конф., 31 січня - 01 лютого 2014 р.: збірник тез наукових робіт. – Львів, 2014. – С. 107-108.

51. Підбір допоміжних речовин для отримання порошкової маси з ефірною олією чебрецю звичайного. / Зарівна Н. О., Логойда Л. С., Поляк О. Б. // Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку: міжнародна науково-практична конф., 28 лютого - 01 березня 2014 р.: збірник тез наукових робіт. – Львів, 2014. – С. 86-87.

52. Logoyda L., Korobko D., Zarivna N., Polyak O. Development of Methodology for the Spectrophotometric Determination of Phenibut in Drugs. // Dubai International Pharmaceuticals and Technologies Conference and Exhibition. 10-12 March 2014.: Dubai International Convention and Exhibition Centre, Dubai, UAE. – DUPHAT, 2014. – P. 157.

53. Ідентифікація фенібуту в лікарських засобах за допомогою тонкошарової хроматографії, УФ-спектроскопії та хімічних реакцій / Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко, О. Б. Поляк, Н. О. Зарівна // Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій: укр. науково-практична конф., 24-25 квітня 2014 р.: збірник тез наукових робіт. – Харків, 2014. – С. 93.

54. Іванець Л. М., Поляк О. Б., Загричук Г. Я. Дослідження механізму реакції гідразиду О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2014. – Том 27 (66). – № 1. – С. 277-282.

55. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Логойда Л. С., Зарівна Н. О., Сем’янів О. В. Розробка і валідація методик ідентифікації лоратадину в таблетках. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – (14) 2014. – № 1. – С. 55–58.

56. Перший досвід проведення об’єктивно-структурованого практичного іспиту на кафедрі фармацевтичної хімії / М. М. Михалків, І. Б. Івануса, Д. Б. Коробко, Н. О. Зарівна, О. Б. Поляк // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: матеріали всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.): у 2 ч. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – Ч.1. – С. 289-290.

57. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: СМП «Тайп», 2014. – 84 с.

58. Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Гнідець В.І. Методичні рекомендації по проведенню виробничої практики з фармацевтичної хімії для студентів VІ курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання. (спеціальність „Фармація”) - Тернопiль: СМП «Тайп», 2014. – 52 с.

59. Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Мосула Л.М., Логойда Л.С. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: СМП «Тайп», 2014. – 84 с.

60. Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Мосула Л.М., Логойда Л.С. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: СМП «Тайп», 2014. – 84 с.

61. Validation of the method for the spectrophotometric determination of desloratadine in tablets. / Taty Musay Mutssi, Liliya Logoyda, Olya Polyauk. // Медична наука та практика ХХІ століття: міжнародна науково-практична конференція, 6-7 лютого 2015 р.: збірник тез наукових робіт. – Київ, 2015. – С.135-137.

62. Вплив структури гідразидів О,О - діарилтіофосфорних кислот на вільну енергію активації їх реакції з фенілізотіоціанатом. / Іванець Л.М., Поляк О.Б. // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та хіміко-біологічного факультету «Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті», 16-18 квітня 2015 р. – Тернопіль, 2015. – С. 9.

63. Validation of new methods of analysis for the determination of different active pharmaceutical ingredients in different medicines. / Dmutro Korobko, Liliya Logoyda, Nadiya Zarivna, Olya Polyauk. //. Аналітична хімія у фармації: міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 19-20 березня 2015 р.: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків, 2015. – С.34-35.

64. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: СМП «Тайп», 2015. – 108 с.

65. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: СМП «Тайп», 2015. – 108 с.

66. Development of methodology for the chromatographic determination of amlodipine in tablets “Normodipine”. / Logoyda L., Makanjuola Teophilus A., Zarivna N., Polyauk O., Gorlachuk N. // «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации», 19-20 ноября 2015 р.: материалы республиканской научно-практической конференции (с международным участием). – Ташкент, 2015. – С. 9-10.

67. Development of methodology for the chromatographic determination of amlodipine in tablets «Ekvator». / Logoyda L., Makanjuola Teophilus A., Polyauk O. // «Перспективы развития биологии, медицины и фармации», 9-10 декабря 2015 р.: материалы III международной научной конференции молодых ученых и студентов.– Шымкент, Республика Казахстант, 2015. // “VESTNIK” of the South - Kazakhstan state pharmaceutical academy REPUBLICAN SCIENTIFIC JOURNAL. - №4 (73), 2015– С. 25-26.

68. Метод профілактики і лікування стресу Інформаційний лист № 23-2015. – Київ, 2015. Д. Б. Коробко, Л. С. Логойда, Зарівна Н. О., Поляк О. Б.

69. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: СМП «Тайп», 2015. 128 с.

70. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: СМП «Тайп», 2015. 128 с.

71. Development of New Methods of Analysis for the Deternination of Different Natural and Synthetic API in Medicines / L. Logoyda, D. Korobko, O. Polyauk, N. Gorlachuk, N. Zarivna. // First PhamaSchool International Conference of Phamaceutical Scinces. Feb.2016: Mansoura University, 2016 – P. 33.

72. Richofoegbu С. Z. Devolopment of Methodology for Spectrophotometric Determination of Nifedipine in Medicines/ Chiamaka Zoe Richofoegbu, Dmutro Korobko, Olgya Polyauk // International Pharmaceuticals Technologis, 15-17 March 2016.: тези доповідей. – Dubai, 2016. – P.141.

73. L. S. Logoyda, O. B. Polyauk, D. B. Korobko, M. B. Chir. Development and Validation of Methods of Quantitative Determination of Loratadine in Tablets. Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care, 2016; Vol. 8 (2): 62-66. (Scopus)

74. Polyauk O. Development and Validation of Methods of Assay of Loratadine in Tablet / Polyauk O., Korobko D., Logoyda L., Zarivna N. // East European Scientific Journal. –2016 .– Vol. 6. – P. 5-9.

75. Ідентифікація біологічно активних речовин плодів Tetrapleura Tetraptera \ Поляк О.Б., Логойда Л.С., Зарівна Н.О., Горлачук Н.В. // Хімія природніх сполук: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016р.): ТДМУ, 2016. – С.47.

76. Kонтроль якості знань студенті в на кафедрі фармацевтичної хімії / М. М. Михалків, І. Б. Івануса, О. Б. Поляк, Н. О. Зарівна // Актуальні питання якості медичної освіти: матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 12 – 13 травня 2016 р.: тези доп. — Тернопіль, 2016. — С. 38

77. Методичні аспекти викладання стандартизації лікарських засобів у Тернопільському державному медичному університеті./ Поляк О. Б., Зарівна Н. О., Логойда Л. С.// Управління якістю в фармації: збірник наукових робіт Х науково-практичної конференції з міжнародною участю 20 травня 2016 р.:тези доп. – Харків, 2016. –С. 134.

78. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Гнідець В. І. Методичні рекомендації по проведенню виробничої практики з фармацевтичної хімії для студентів VІ курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність «Фармація») – Тернопiль: СМП «Тайп», 2016. – 52 с.

79. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Гнідець В. І. Методичні рекомендації по проведенню виробничої практики з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність «Фармація») – Тернопiль: СМП «Тайп», 2016. – 52 с.

80. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. / Склали: доц. Д. Коробко, доц. О. Поляк, доц. Л. Мосула, доц. Л. Логойда – Тернопіль: СМП «Тайп», 2016. – 124 с.

81. Визначення ступеня екстракції ніфедипіну з водних розчинів залежно від рН середовища / О. Б. Поляк, Л. С.Логойда, М. А. Усенко // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VI науково-практичної конференції з міжнародною участю 10 – 11 листопада 2016 р.: тези доп. Тернопіль, 2016. – С. 186.

82. Горлачук Н. В. Визначення міансерину в біологічному матеріалі методом високоефективної рідинної хроматографії / Н. В. Горлачук, О. Б. Поляк // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2016. – № 15. – С. 48-50.

83. Применение тонкослойной хроматографии для идентификации флавоноидов - агликонов в сырье тимьяна ползучего. / Н. О. Заривная, О. Б. Поляк, М. Н. Михалкив// Наука и медицина: современный взгляд молодежи: сборник IV международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых 20-21 апреля 2017 г.–Алматы, 2017.– С. 235.

84. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Мосула Л. М., Логойда Л. С. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. – Тернопiль: СМП «Тайп», 2017. – 124 с.

85. Коробко Д. Б., Поляк О. Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. – Тернопiль: СМП «Тайп», 2017. – 108 с.

86. Olgya Polyauk, Liliya Logoyda. The investigation of conditions of API from group of calcium channel blockers extraction by organic solvents by using high-performance liquid chromatography as assay method. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. Vol 10, Issue 10, 2017, 354-356 (Scopus).

87. Пробопідготовка діючих речовин амлодипіну бесилату, ніфедипіну та верапамілу гідрохлориду для подальших біоаналітичних досліджень: інформ. лист / О. Б. Поляк, Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко. – К. : Центр «Укрмедпатентінформ» МОЗ України, 2017. – № 272-2017. – 4 с.

88. Коробко Д. Б., Поляк О. Б. Робочий зошит з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: СМП «Тайп», 2017. 128 с.

89. Методичні аспекти викладання спеціалізації «Контроль якості лікарських засобів» студентам фармацевтичного факультету заочної форми навчання. / Коробко Д., Поляк О., Зарівна Н.О., Логойда Л., Михалків М. // Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах: матеріали X Міжрегіональної науково-методичної інтернет-конференції 5–6 грудня 2017 р.: тези доп. – Харків, 2017. – С. 95-97.

90. Вивчення робастності методики хроматографічного визначення ніфедипіну в лікарських засобах: метод. рекомендації / Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко, О. Б. Поляк. – К.: Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, 2017. – 89.17/183.17. – 16 с.

91. Liliya Logoyda. Ultra-high-performance Liquid Chromatography as an Assay Method for the Investigation of Conditions of Captopril Extraction by Organic Solvents / Liliya Logoyda, Mariya Mykhalkiv, Olgya Polyauk, Nadiya Zarivna, Yuriy Soroka, Olha Demydiak // Asian Journal of Pharmaceutics - Jan-mar 2018 (Suppl). - 11 (4) |- S111-114. (Scopus)

92. Mariya Mykhalkiv. HPLC as an assay method for the investigation of conditions of bisoprolol extraction by organic solvents / Mariya Mykhalkiv, Liliya Logoyda, Olgya Polyauk, Nadiya Zarivna, Yuriy Soroka, Svitlana Ryabokon, Mariia Riabokon // International Journal of Green Pharmacy - Jan-Mar 2018 (Suppl) - 12 (1) - S276-279. (Scopus)

93. Розробка технології одержання густого екстракту чебрецю повзучого / Зарівна Н. О., Поляк О. Б., Логойда Л. С., Михалків М. М. // Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О. М. Гайдукевича 12-13 квітня 2018 р.: тези доп. – Харків, 2018. – С. 161.

94.    Коробко Д. Б., Поляк О. Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. – Тернопiль: СМП «Тайп», 2018. – 108 с.