Наукові та навчально-методичні публікації доц. Поляк О.Б.

1. Поляк О.Б., Бондар В.С. Ідентифікація лоратадину за допомогою хімічних і фізико-хімічних методів аналізу. // Тез. доп. Міжнародної наук.-практ. конф. молодих вчених “Вчені майбутнього”. – Одеса, 2002. – С.10.

2. Поляк О.Б., Бондар В.С. Екстракція лоратадину органічними розчинниками з водних розчинів при різних значеннях рН. // Тез. доп. Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Фармація ХХІ століття”. – Харків, 2002. – С. 118-119.

3. Поляк О.Б., Бондар В.С. Розробка методів ідентифікації лоратадину.// Вісник фармації. – 2003. – № 4 (36). – С. 40–44.

4. Поляк О.Б., Бондар В.С. Екстракційно-фотометричне та спектрофотометричне визначення лоратадину. // Тез. доп. ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. “Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія”. Ч. 1. – Харків, 2003. – С. 245.

5. Поляк О.Б., Бондар В.С. Виділення лоратадину з біологічного матеріалу. // Тез. доп. ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. “Динаміка наукових досліджень 2003”. Т. 15. – Дніпропетровськ, 2003. - С. 40-41.

6. Поляк О.Б., Бондар В.С. Кількісне визначення та екстракція лоратадину органічними розчинниками з водних розчинів в залежності від рН середовища. // Вісник фармації. – 2004. – № 1 (37). – С. 28–31.

7. Бондар В.С., Поляк О.Б. ТШХ-скринінг лоратадину та його виділення з біологічних рідин. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2004. – ХІІ випуск.– Т. 3. – С. 4–8.

8. Поляк О.Б., Бондар В.С. Порівняльна оцінка методів виділення лоратадину з біологічного матеріалу. // Медична хімія. – 2004. – № 1. – С. 106–110.

9. Поляк О.Б., Бондар В.С. Вивчення розподілу лоратадину та збереження його в органах після токсичного його введення в експерименті. // Матеріали XLVII підсумкової наук.-практ. конф. “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль, 2004. – С. 134-135.

10. Поляк О.Б., Бондар В.С. Застосування високоефективної рідинної хроматографії для аналізу лоратадину та його метаболіту. // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю “Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно-активних добавок”. – Тернопіль, 2004. – С. 303-305.

11. Поляк О.Б., Бондар В.С. Хіміко-токсикологічний аналіз лоратадину. // Тез. доп. наук.-практ. конф. “Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій”. – Чернівці, 2004. – С. 113-114.

12. Інформаційний лист “Дослідження біологічного матеріалу на наявність лоратадину методом високоефективної рідинної хроматографії” (№ 72 - 2005).

13. Поляк О. Б. Хіміко-токсикологічне дослідження лоратадину. Автореф. дис. … канд. фарм. наук. – Х., 2005. – 20 с.

14. Поляк О.Б., Бондар В.С. Ізолювання лоратадину з крові та сечі. //Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю “Стан, перспективи судово-токсикологічної служби та наукових досліджень”. – Харків, 2005. – С. 32.

15. Коробко Д.Б., Поляк . О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів IV курсу (VIII семестр) фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) - Тернопiль: Укрмедкнига, 2006. – 80 с.

16. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з медичної хімії для студентів IV курсу (VIII семестр) фармацевтичного факультету (спеціальність „Клінічна фармація”). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – 80 с.

17. Вронська Л.В., Чубка М.Б., Михалків М.М., Поляк О.Б. Стандартизація комплексного фітопрепарату за вмістом зерноїдів. //Тез. доп. наук.-практ. конф. “Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно-активних добавок”.– Харків, 2006. – С. 43-45.

18. Вронська Л.В., Михалків М.М., Коробко Д.Б., Яворська Л.П., Загричук Г.Я., Дмухальська Є.Б., Гнідець В.І., Поляк О.Б. Особливості створення електронних підручників. // Матеріали наук.-практ. конф. “Проблеми створення підручника нового

покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів”. – Тернопіль, 2006. – С. 56-60.

19. Поляк О.Б., Бондар В.С. ТШХ-скринінг лоратадину та дезлоратадину. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2007. - ХХ випуск. – С. 184–189.

20. Гончарук Н.В., Галькевич І.Й., Поляк О.Б. Застосування методу хроматографії в тонкому шарі сорбенту для ідентифікації тіанептину. // Фармацевтичний часопис. – 2007.- № 3 (3). – С. 37–38.

21. Вронська Л.В., Михалків М.М., Дмухальська Є.Б., Поляк О.Б. та ін. Перший досвід впровадження Z-системи у викладання хімічних дисциплін на кафедрі фармацевтичної хімії. // Медична освіта. – 2008. - № 1. – С. 37-40.

22. Лелека М.В., Поляк О.Б., Козир Г.Р. Роль навчальної практики з організації економіки фармації в системі оволодіння студентами практичними навичками. // Медична освіта. – 2008. - № 1. – С. 50-51.

23. Поляк О.Б. Ідентифікація дезлоратадину хімічними та фізико-хімічними методами. // Фармацевтичний часопис. – 2008. - № 4. – С. 57-61.

24. Поляк О.Б. Спектрофотометричне визначення та екстракція дезлоратадину органічними розчинниками з водних розчинів залежно від рН середовища. // Медична хімія. – 2009. – № 1. – С. 67–70.

25. Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Дребот І.С., Бржечко Є.Ю. Добування дезлоратадину та його ідентифікація. // Тез. доп. Української наук.-практ. конф. “Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій”. – Харків, 2009. – С. 103.

26. Поляк О.Б., Дребот І.С. Ізолювання дезлоратадину з крові та сечі. // Тез. доп. Міжнародної наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми судово-токсикологічної науки і практики”. – Харків, 2009. – С. 72-73.

27. Дребот І.С., Поляк О.Б. Виділення дезлоратадину з біологічного матеріалу. // Тез. доп. XIV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 2010. – С. 288.

28. Дребот І.С., Поляк О.Б. Методи виділення дезлоратадину з біологічного матеріалу. // Медична хімія. – 2010. – № 1. – С. 128–132.

29. Поляк О.Б., Дребот І.С. Вивчення розподілу дезлоратадину в органах отруєних ним тварин. // Матеріали VІІ Національного з’їзду фармацевтів України. – Том 1. – Харків, 2010. – С. 393.

30. Іванець Л.М., Поляк О.Б. Розв’язування задач з модулів “фізична хімія” та“фармацевтична хімія” як важливий елемент підготовки спеціалістів фармації. // Медична освіта. – 2010. - № 4. – С. 40-42.

31. Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Гнідець В.І. Післядипломна освіта провізорів-інтернів та клінічних провізорів-інтернів на кафедрі фармацевтичної хімії. // Матеріали Всеукр. наук. навч.-метод. конф. “Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах україни ІІІ–ІV рівнів акредитації”. – Тернопіль, 2011. – С. 464-465.

32. Поляк О.Б., Іванець Л.М., Дребот І.С. Хіміко-токсикологічне дослідження дезлоратадину. // Матеріали 4-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”. – Тернопіль, 2011. – С. 115-116.

33. Іванець Л.М., Загричук Г.Я Поляк О.Б. Вплив природи замісників у молекулах гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот на механізм їх реакцій з фенілізотіоціанатом. // Збірник наукових праць: Тринадцята наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2011”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2011. – С. Ф15.

34. Іванець Л.М., Поляк О.Б., Загричук Г.Я. Каталітичний вплив третинних амінів і піридинів на реакцію гідразиду О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом. // Наукові записки. Серія: хімія. – 2011. – № 18 – С. 35-39.

35. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: Укрмедкнига, 2011. – 82 с.

36. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Робочий зошит з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: Укрмедкнига, 2011. – 104 с.

37. Волянська Н.І., Соколова Л.В., Бердей І.І., Поляк О.Б., Павх О.І. Кількісне визначення таурину в різних рецептурах гелів. // Фармацевтичний часопис. – 2012. - № 1. – С. 50-52.

38. Поляк О.Б., Іванець Л.М., Дребот І.С. Вивчення розподілу дезлоратадину та збереження в органах отруєних ним тварин. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Том 25 (64). – № 2. – С. 270-273.

39. Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Гнідець В.І. Методичні рекомендації по проведенню виробничої практики з фармацевтичної хімії для студентів VІ курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання. (спеціальність „Фармація”) - Тернопiль: Укрмедкнига, 2012. – 52 с.

40. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Виробнича практика з фармацевтичної хімії – необхідна складова підготовки майбутнього спеціаліста в галузі фармації. // Медична освіта. – 2012. - № 4. – С. 70-72.

41. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: Укрмедкнига, 2012. – 82 с.

42. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Робочий зошит з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: Укрмедкнига, 2012. – 104 с.

43. Іванець Л.М., Поляк О.Б. Роль розрахункових задач з модулів «Колоїдна хімія» та «Фармацевтична хімія» у підготовці спеціалістів фармації. // Медична освіта. – 2013. - № 3. – С. 133-134.

44. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: Укрмедкнига, 2013. – 82 с.

45. Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Гнідець В.І. Методичні рекомендації по проведенню виробничої практики з фармацевтичної хімії для студентів VІ курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання. (спеціальність „Фармація”) - Тернопiль: Укрмедкнига, 2013. – 52 с.

46. Розробка та валідація методик ідентифікації та кількісного визначення лоратадину в таблетках / О. В. Сем’янів, Л. С. Логойда, О. Б. Поляк // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: науково-технічна конф. з міжнародною участю, 27-28 вересня 2013 р.: тези доповідей. – Тернопіль, 2013. – С. 193-194.

47. Логойда Л. С., Коробко Д. Б., Івануса І. Б., Зарівна Н. О., Поляк О. Б. Обґрунтування складу активних фармацевтичних інгредієнтів таблеток з екстрактами валеріани, меліси та гліцину за результатами вивчення стреспротективної дії. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Медицина. Фармація. Збірник наукових праць. – Одеса, 2013. - № 4. – С. 37-40.

48. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Робочий зошит з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: Укрмедкнига, 2014. – 104 с.

49. Validation of quantitative determination method of flavonoids in fruit tetrapleura tetraptera / Zarivna N.O., Ebenezer Frimpong, Polyak O.B. // Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.: міжнародна науково-практична конференція, 24-25 січня 2014 р.: тези доповідей. – Одеса, 2014. – С.14-15.

50. Розробка методик ідентифікації лоратадину в таблетках / О. В. Сем’янів, О. Б. Поляк, Л. М. Іванець // Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві: міжнародна науково-практична конф., 31 січня - 01 лютого 2014 р.: збірник тез наукових робіт. – Львів, 2014. – С. 107-108.

51. Підбір допоміжних речовин для отримання порошкової маси з ефірною олією чебрецю звичайного. / Зарівна Н. О., Логойда Л. С., Поляк О. Б. // Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку: міжнародна науково-практична конф., 28 лютого - 01 березня 2014 р.: збірник тез наукових робіт. – Львів, 2014. – С. 86-87.

52. Logoyda L., Korobko D., Zarivna N., Polyak O. Development of Methodology for the Spectrophotometric Determination of Phenibut in Drugs. // Dubai International Pharmaceuticals and Technologies Conference and Exhibition. 10-12 March 2014.: Dubai International Convention and Exhibition Centre, Dubai, UAE. – DUPHAT, 2014. – P. 157.

53. Ідентифікація фенібуту в лікарських засобах за допомогою тонкошарової хроматографії, УФ-спектроскопії та хімічних реакцій / Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко, О. Б. Поляк, Н. О. Зарівна // Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій: укр. науково-практична конф., 24-25 квітня 2014 р.: збірник тез наукових робіт. – Харків, 2014. – С. 93.

54. Іванець Л. М., Поляк О. Б., Загричук Г. Я. Дослідження механізму реакції гідразиду О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2014. – Том 27 (66). – № 1. – С. 277-282.

55. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Логойда Л. С., Зарівна Н. О., Сем’янів О. В. Розробка і валідація методик ідентифікації лоратадину в таблетках. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – (14) 2014. – № 1. – С. 55–58.

56. Перший досвід проведення об’єктивно-структурованого практичного іспиту на кафедрі фармацевтичної хімії / М. М. Михалків, І. Б. Івануса, Д. Б. Коробко, Н. О. Зарівна, О. Б. Поляк // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: матеріали всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.): у 2 ч. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – Ч.1. – С. 289-290.

57. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: СМП «Тайп», 2014. – 84 с.

58. Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Гнідець В.І. Методичні рекомендації по проведенню виробничої практики з фармацевтичної хімії для студентів VІ курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання. (спеціальність „Фармація”) - Тернопiль: СМП «Тайп», 2014. – 52 с.

59. Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Мосула Л.М., Логойда Л.С. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: СМП «Тайп», 2014. – 84 с.

60. Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Мосула Л.М., Логойда Л.С. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: СМП «Тайп», 2014. – 84 с.

61. Validation of the method for the spectrophotometric determination of desloratadine in tablets. / Taty Musay Mutssi, Liliya Logoyda, Olya Polyauk. // Медична наука та практика ХХІ століття: міжнародна науково-практична конференція, 6-7 лютого 2015 р.: збірник тез наукових робіт. – Київ, 2015. – С.135-137.

62. Вплив структури гідразидів О,О - діарилтіофосфорних кислот на вільну енергію активації їх реакції з фенілізотіоціанатом. / Іванець Л.М., Поляк О.Б. // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та хіміко-біологічного факультету «Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті», 16-18 квітня 2015 р. – Тернопіль, 2015. – С. 9.

63. Validation of new methods of analysis for the determination of different active pharmaceutical ingredients in different medicines. / Dmutro Korobko, Liliya Logoyda, Nadiya Zarivna, Olya Polyauk. //. Аналітична хімія у фармації: міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 19-20 березня 2015 р.: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків, 2015. – С.34-35.

64. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: СМП «Тайп», 2015. – 108 с.

65. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: СМП «Тайп», 2015. – 108 с.

66. Development of methodology for the chromatographic determination of amlodipine in tablets “Normodipine”. / Logoyda L., Makanjuola Teophilus A., Zarivna N., Polyauk O., Gorlachuk N. // «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации», 19-20 ноября 2015 р.: материалы республиканской научно-практической конференции (с международным участием). – Ташкент, 2015. – С. 9-10.

67. Development of methodology for the chromatographic determination of amlodipine in tablets «Ekvator». / Logoyda L., Makanjuola Teophilus A., Polyauk O. // «Перспективы развития биологии, медицины и фармации», 9-10 декабря 2015 р.: материалы III международной научной конференции молодых ученых и студентов.– Шымкент, Республика Казахстант, 2015. // “VESTNIK” of the South - Kazakhstan state pharmaceutical academy REPUBLICAN SCIENTIFIC JOURNAL. - №4 (73), 2015– С. 25-26.

68. Метод профілактики і лікування стресу Інформаційний лист № 23-2015. – Київ, 2015. Д. Б. Коробко, Л. С. Логойда, Зарівна Н. О., Поляк О. Б.

69. Development of New Methods of Analysis for the Deternination of Different Natural and Synthetic API in Medicines / L. Logoyda, D. Korobko, O. Polyauk, N. Gorlachuk, N. Zarivna. // First PhamaSchool International Conference of Phamaceutical Scinces. Feb.2016: Mansoura University, 2016 – P. 33.

70. Richofoegbu С. Z. Devolopment of Methodology for Spectrophotometric Determination of Nifedipine in Medicines/ Chiamaka Zoe Richofoegbu, Dmutro Korobko, Olgya Polyauk // International Pharmaceuticals Technologis, 15-17 March 2016.: тези доповідей. – Dubai, 2016. – P.141.

71. L. S. Logoyda, O. B. Polyauk, D. B. Korobko, M. B. Chir. Development and Validation of Methods of Quantitative Determination of Loratadine in Tablets. Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care, 2016; Vol. 8 (2): 62-66. (Scopus)

72. Polyauk O. Development and Validation of Methods of Assay of Loratadine in Tablet / Polyauk O., Korobko D., Logoyda L., Zarivna N. // East European Scientific Journal. –2016 .– Vol. 6. – P. 5-9.

73. Ідентифікація біологічно активних речовин плодів Tetrapleura Tetraptera \ Поляк О.Б., Логойда Л.С., Зарівна Н.О., Горлачук Н.В. // Хімія природніх сполук: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016р.): ТДМУ, 2016. – С.47.

74. Kонтроль якості знань студенті в на кафедрі фармацевтичної хімії / М. М. Михалків, І. Б. Івануса, О. Б. Поляк, Н. О. Зарівна // Актуальні питання якості медичної освіти: матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 12 – 13 травня 2016 р.: тези доп. — Тернопіль, 2016. — С. 38

75. Методичні аспекти викладання стандартизації лікарських засобів у Тернопільському державному медичному університеті./ Поляк О. Б., Зарівна Н. О., Логойда Л. С.// Управління якістю в фармації: збірник наукових робіт Х науково-практичної конференції з міжнародною участю 20 травня 2016 р.:тези доп. – Харків, 2016. –С. 134.

76. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Гнідець В. І. Методичні рекомендації по проведенню виробничої практики з фармацевтичної хімії для студентів VІ курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність «Фармація») – Тернопiль: СМП «Тайп», 2016. – 52 с.

77. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Гнідець В. І. Методичні рекомендації по проведенню виробничої практики з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність «Фармація») – Тернопiль: СМП «Тайп», 2016. – 52 с.

78. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. / Склали: доц. Д. Коробко, доц. О. Поляк, доц. Л. Мосула, доц. Л. Логойда – Тернопіль: СМП «Тайп», 2016. – 124 с.

79. Визначення ступеня екстракції ніфедипіну з водних розчинів залежно від рН середовища / О. Б. Поляк, Л. С.Логойда, М. А. Усенко // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VI науково-практичної конференції з міжнародною участю 10 – 11 листопада 2016 р.: тези доп. Тернопіль, 2016. – С. 186.

80. Горлачук Н. В. Визначення міансерину в біологічному матеріалі методом високоефективної рідинної хроматографії / Н. В. Горлачук, О. Б. Поляк // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2016. – № 15. – С. 48-50.

81. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Мосула Л. М., Логойда Л. С. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. – Тернопiль: СМП «Тайп», 2017. – 124 с.

82. Коробко Д. Б., Поляк О. Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. – Тернопiль: СМП «Тайп», 2017. – 108 с.

83. Olgya Polyauk, Liliya Logoyda. The investigation of conditions of API from group of calcium channel blockers extraction by organic solvents by using HPLC as method of assay. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. October 2017; in press. (Scopus)